ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 12:52
ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
 
3000 ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވޭ
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 24 ކުންފުނި ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

މިއަހަރުގެ އަމާޒުކަމަށްވާ 3000 ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއެކު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މާރޗު 17 ވަނަ ދުވަހު 13:00 ގައި ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 24 ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހަވާސާގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނާއި ޖުމްލަކޮށް ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ހުނަރުތަށް ދަސްކޮށްދީ، މިފަދަ ޒުވާނުން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ، އަދި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނިކުތުމަށް ބާރުއަޅައި މިފަދަ ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

Advertisement

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް، ކޮމިއުނިޓީ އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓާއި ޓިވެޓް އެތޯރިޓީ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން) ގުޅިގެންނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް، ކޮމިއުނިޓީ އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޙްލޫފް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވަނީ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިނުމާއެކު ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މުހިއްމުކަމާމެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއިން ނެޝަނަލް ކޮމްޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަޑްތައް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ 56 ދާއިރާ އަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން ފްރޭމްވާރކްގެ ލެވެލް 3 އަށް ފެތޭ ސަނަދެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ އަމާޒަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ، ޒިންމާދާރު، ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް