ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 13:01
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
އިދިކޮޅުން އަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދައިގެން އުޅެނީ ސިޔާސީ މަޤްސަދެއްގައި: މިނިސްޓަރ ޒަހާ
 
މަޖިލީހަށް ވައްދައިގެން އުޅެނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުކޮށްދެވިގެނެއް ނޫން

އިދިކޮޅުން އަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދައިގެން އުޅެނީ ސިޔާސީ މަޤްސަދެއްގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުން އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދައިގެން އުޅެނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުކޮށްދެވިގެން ނޫން ކަމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ނުކޮށްގެން ނޫން ކަމަށެވެ. މި ވަގުތަކީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތުކަމަށްވެފައި ރާއްޖޭގެ މަޝްރަހު ސިޔާސީ ގޮތުން ހަލަބޮލި ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ވޯޓް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޒަހާ ވިދާޅުވީ އެކި ސަރުކާރުތަކުން ވޯޓާ ގާތްވުމުން މަސްވެރިންނަށް އެކިކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވައުދުތައް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އައިފަހުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެކަމަނާއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެެވެ.

10 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަރޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިމައްސަލާގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 9 މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 101 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 207 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ މެދު މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފެށުމުގެ 14 ދުވަސް ކުރިން ދޭން ޖެހޭ ނޯޓިސް ވަޒީރަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެ މައްސަލައަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަހުސްކުރާނެއެވެ. މިބަހުސްގައި ވަޒީރަށް ވެސް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް އަހާނެއެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހަށް ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ހުށަހެޅޭނީ މަދުވެގެން 10 މެމްބަރުންގެ ސޮއާއެކުއެވެ. އަދި ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މެމްބަރުންގެ (43 މެމްބަރުންގެ) ވޯޓު ބޭނުންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޒަހާގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ވަނީ މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ނުފުއްދައި، މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ޒިންމާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށް އަދާނުކުރެވޭތީއާއި ޒަހާ އެމަގާމުގައި ހުންނެވުމަކީ ދިވެހި މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރި އާއިލާތައް އިތުރަށް ނިކަމެތި ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ދިވެހިންގެ ލޭނާރުކަމުގައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ދިވެހި މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރި އާއިލާތަކަށް މިސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނުކުރެވި މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވޭކަމަށެވެ. އަދި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ހޯދައިނުދީ މަސްވެރިންގެ ޖީބަށް ޑޮލަރު ވަންނާނެ ގޮތެއް ނުހަދައި ދިވެހި އިގްތިޞާދުގެ ރޫފަހެޔޮ ނުކުރެވި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ނެރެވޭ ފައިދާ ބޮޑު ނުކުރެވި، މަސްވެރިކަމަށް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ލިބެންޖެހޭ ބޮޑު އަގު ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިނުދެވޭކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާ ދުރަށް ދުއްވައިގެން އާންމުކޮށް މަސްވެރިކަން ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި އޯފްޝޯ ފިޝަރީޒް ޕްލެޓްފޯމް ގާއިމުނުކުރުމާއި ތެލާއި އައިސް ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި މާދުރަށް ދުއްވަންޖެހޭތީ މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް މި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 101 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް