ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 07:37
އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކޮވެޝީލްޑް ވެކްސިން
އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކޮވެޝީލްޑް ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑްއަށް އައު ވެކްސިންތަކެއް ހަދަނީ
މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ
 
އައު ކުންފުނިތަކުން ހަދަމުން އަންނަ ވެކްސިންތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ދިރާސާތައް ކުރެވިގެން ހެދޭ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ވެކްސިންތަކެއް
 
ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެންދާނެ
 
މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ 122 ގައުމަކުން

މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިންތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު ވެކްސިން ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އެންމެ އިސް ސައިންޓިސްޓު ސޮމްޔާ ސްވަމިސްޓަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާއަކަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި ސޮމްޔާ ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ކޮވިޑްގެ އައު ވެކްސިންތަކެއް ދުނިޔޭގެ ބަޒާރަށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެ ވެކްސިންތަކަކީ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ވެކްސިންތަކެއް ކަން މިހާތަނަށް ކުރި ދިރާސާތަކުން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެއާއެކު މިހާރު އުފައްދާފައި ހުރި ވެކްސިންގެ އަގު މަތިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސޮމްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ އައު ވެކްސިން އުފައްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތައް އިތުރުވެފައިވުން އެއީ ކޮވިޑްގެ ބަލިން ސަލާމަތްވާން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ލިބޭވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ސޮމްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޮމްޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އައު ކުންފުނިތަކުން ހަދަމުން އަންނަ ވެކްސިންތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ދިރާސާތައް ކުރެވިގެން ހެދޭ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ވެކްސިންތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ވެކްސިނަކީ އާންމު ފިނި ހޫނުމިނުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ވެކްސިންތަކެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވެކްސިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ 122 ގައުމަކުންނެވެ. އެގައުމުތަކުން ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވާއިރު، ކޮވިޑް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދާއި ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
25%
13%
63%
0%
0%
ކޮމެންޓް