ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 15:13
މާލޭގެ މަގުމަތި
މާލޭގެ މަގުމަތި
ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުއްދަ ނުނަގާ އިސްތިހާރު ހަރުކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަނީ
 
ހުއްދަ ނުނަގާ އިސްތިހާރު ބަހައްޓާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/1000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާ އިންތިޚާބަކަށްވާތީ، މި އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ފީއަކާ ނުލައި މާލޭ ސީޓީގައި އިސްތިހާރު ހަރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އިސްތިހާރު ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެ ކައުންސިލަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުއްދަ ނުނަގާ އިސްތިހާރު ހަރުކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުއްދަ ނުނަގާ އިސްތިހާރު ބަހައްޓާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/1000 ރ.( އެއްހާސް ) ރުފިޔާއާއި-/2000ރ.( ދެހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަދި އިސްތިހާރު ނަގަން ޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިސްތިހާރު ނުނަގާހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް-/2000 ރ. (ދެހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ބުނާ ގޮތުން އިސްތިހާރު ހަރުކުރަން ހުއްދައަށް އެދޭ އިރު ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްކަން އަންގައިދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަރު ކުރަން ބޭނުންވާ އިސްތިހާރެއްގެ ހާޑް ކޮޕީ ކުލަކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ދީނާ ގުޅުންހުރި ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ އިސްތިހާރެއް ނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކެމްޕެއިނަށް ދަމާފައިވާ ބެނާ އާއި އިސްތިހާރުގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެ ނަމަ އިސްތިހާރު ހަރުކުރި ފަރާތުން އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލް ހަރު ނުކުރެވޭނެ ނުވަތަ ނުހިއްޕޭނެ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ވަކިތަންތަނެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
16 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 02:03
ައައްޑޫ ހޯސްރައިޑަރ
ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަ ހުލުމާލެ ވެފައޮތީ ސިޔާސީ އައްޑާޔަކައް. އޭރު ސަރުކާރު ނޫން ބަޔަކައް ހުޅުމާލެޔައް ކެންޕޭނަކައް އަރާފިއްޔާ ޗަކަ ޖަހާ ޖެއްސުންކުރި އަދި އެހެންބަޔަކު ޕޯސްޓަރެއް ހަރުކޮއްފިއްޔާ އޭރު ސަރުކާރު އެކުޓްވިސްޓުން އެ ވީދާލާ ހެދި. ހަމަ މިހާރުވެސް އެބޭފުލުން ދަނީ އެގޮތައް ކަންތައް ކުރަމުން. ހީވާ ކަހަލަ އެބޭފުޅުންގެ މައްޗައް ގާނޫނު ނުހިގާ ބަޔަކޭ އެބޭފުޅުންމީ. އަސްލުވެސް އެބޭފުޅުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ ގާނޫނެއް މެޑަމް ކާރިޔައް 100 ވޯޓް ހިފައިގެން ދިޔާމަ މަގާމުދޭ އުސޫލު އެބޭފުޅުން ގަބޫލު ކުރަނީ. ހަރާމެއް ހަލާލެއް ބަލާނުލާ ހުޅުމާލެ ސަރުކާރު އިމާރާއްތަކުގެ ފާރު ދޮރުތަކުގަވެސް ޕޯސްޓަރު އެބަ ޖަހާ ހަމަ...