ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 14:59
މީޑިއާ ކައުންސިލް
މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީ
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުން
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މިއަހަރު 12 ދާއިރާކުން އިނާމު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
މިއަހަރު އިތުރު ދެ ކެޓަގަރީއަކުން އަލަށް އެވޯޑް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދެމުން

ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށްް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި މިފަހަރުގެ އިނާމަށް އެމްއެމްސީން ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަލަށް އިތުރު ދެ ދާއިރާއެއް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ފަހަރުގެ އެވޯޑަށް އަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އޯޑިއޯ ޖަރނަލިޒަމްއާއި، ނިއުސް ގްރެފިކްސްއާއި އިލަސްޓްރޭޝަންސް މި ދެ ދާއިރާއެވެ. މީގެއިތުރުން ވެސް 10 ދައިރާއަކުން ނޫސްވެރިންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް އެމްއެމްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތައް

ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެރިކަން ( އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާރނަލިޒަމް)

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި އިޖުތިމާޢީ

ސިޔާސީ

ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ

ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދު

ކުޅިވަރު

ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް

ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް

އޯޑިއޯ ޖަރނަލިޒަމް

ނިއުސް ގްރެފިކްސްއާއި އިލަސްޓްރޭޝަންސް

ފީޗަރ / ރިޕޯޓް

އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ އިނާމްތަކަށް ނަން ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ. މި ފޯމާއި، މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު އެމްއެމްސީން ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ. ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް