ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2021 | ބުދަ 16:40
ހައި ކޯޓު- ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް އަމުރު ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު
ހައި ކޯޓު- ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް އަމުރު ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނުވަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
ނުވަ ކިލޯގެ ޑްރަގާއެކު ހައްޔަރުކުރި އަރުޝަދު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ
 
9 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ އިތުރުން 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާވެސް ހޯދާފައިވޭ
 
މިއީ 2020 ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް

ނުވަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، އަލޯރާ، އަރުޝަދު ޚާލިދު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް އަމުރު ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ އަޙްމަދު ޝަފީޢު ވިދާޅުވީ، އަރުޝަދު ޚާލިދު 30 ޖަނަވަރީ 2020 ދުވަހު އިތުރު ބަޔަކާ ބައިވެރިވެގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތި ޓްރެފިކްކުރި މައްސަލާގައި އަރުޝަދު ޚާލިދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އަރުޝަދު ޚާލިދު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުއްޓައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، އެ ނިންމުން ޕީޖީ އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާކަން ޝަފީއު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއާއެކު، ބުދަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ވަނީ އަރުޝަރު ޚާލިދު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ނިމިދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މާލޭގެ ފަސް ގެއެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދި މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އަރުޝަދަކީ އިސްކޮށް އުޅުނު މީހާކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. މިއަޑުއެހުމުގައި، އެމީހުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ އަމުރުވެސް މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިވެއެެވެ. ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ކޮންމެ 30 ދުވަހަކުން އަމުރު މުރާޖަޢާކުރަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އަރުޝަދުގެ ބަންދުގެ އަމުރު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު، އޭނާ ދޫކޮށްލީ އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދުއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މި މައްސަލައިގައި، ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ނުވަ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ނުވަ ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ ހެރޮއިންއާއި ހަތަރު ގުރާމަށްވުރެ ގިނަ ކޮކެއިން އަތުލައިގަތެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ގާތްގަނޑަކަށް 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާވެސް ފުލުހުން ހޯދާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް