raajjemv logo
އޮޑިޓް ކުރުމަށާއި އެޝޫރަންސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައ
އޮޑިޓްކުރުމާއި، އެޝޫރަންސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް 19 ފަރުދުންނަށާއި 11 ފާރމްއަކަށް ދޫކޮށްފި
 
ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު
ސިމާހާ ނަސީމް
1,721
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 15:08
އޮޑިޓްކުރުމާއި، އެޝޫރަންސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
އޭޖީ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށާއި އަދި އެޝޫރަންސް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް 19 ފަރުދުންނަށާއި 11 ފާރމްއަކަށް ދޫކޮށްފިއެވެ.

މި ލައިސަންސްތައް ފަރުދުންނާއި ފާމުތަކަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފުލާއެއްގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރުއެވެ.

ޗާރޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރެވުނު ފަހުން، ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން އައި ގޮތަށް ބައެއް މުހިންމު ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު، އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗަރޓަރޑް އެކައުންޓެންސްގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ދޫކުރި ލައިސަންސްތަކަކީ އެކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އެދެނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިސަންސް ހޯދުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރި ފަރާތްތަކެވެ. ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބަދަލަކީ ކެޓަގަރައިޒޭޝަން (ފަންތިކުރުން) އުވާލުމެވެ. ސީއޭ މޯލްޑިވްސް އިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ގެނެވެނު ބަދަލުތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކެއް ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްދޭނީ އޮޑިޓް ލައިސަންސް ލިބޭފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާ ވެވޭފަދަ އިތުބާރުހުރި ފެންވަރު ރަނގަޅު މަސައްކަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި، އެފަދަ ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ.

އޮޑިޓްލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުގެ ދަށުން ސީއޭ މޯލްޑިވްސް އިން އަލަށް ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފެށުމުން މީގެ ކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތައް 8 މާރޗް 2021ންް ފެށިގެން ބާތިލްވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އޮޑިޓް ލައިސަންސް އާނުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ލައިސަންސް އާކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އަވަހަށް ނިންމެވުމަށް ސީއޭ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް