raajjemv logo
އެކައުންޓިންގ ދާއިރާ
އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއަށް ކުދިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ފަންޑް ހޯދުމަށް ވާރލްޑް ބޭންކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެނީ
 
ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި 4500 ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވޭ
 
ކުރިއަތް އޮތް ތިން އަހަރު ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލްވެގެންދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް
1,604
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 13:36

އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއަށް ކުދިން ތަމްރީންކުރުމަށް ފަންޑް ހޯދުމަށް ވާރލްޑް ބޭންކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ސީއޭ މޯލްޑިވްސް)ގެ އިންތިޤާލީ ރައީސް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި އުޅޭ ޖުމްލަ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ ފަރަގު ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާ ކަމަށާއި އަމާޒަކީ މި ދާއިރާއަށް ގިނަ ދިވެހިން ނެރުން ކަމަށެވެ. އެ އަމާޒުގެ ދަށުން ހެޔޮވަރު އަދަދެއްގެ ކުދިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ނިމި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އެ ޕްރޮޕޯސަލް ވާރލްޑް ބޭންކަށް ހުށަހަޅައިގެން ފަންޑު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލްވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަބަދުވެސް ހީވެފައި އޮތީ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި ދިވެހިން ގިނަ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި ދިވެހިން މަދު ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި 4500 ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރަށް ވެސް މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ރަނގަޅު މީހުން ބޭނުންވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެކައުންޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ކުރިއަރުވާ ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް އުފައްދަވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ.

ޤާނޫނުގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނުކުތާގެ ދަށުން އެކައުންޓެންސީ ޕްރޮފެޝަންގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަން ކުރެއްވި މެމްބަރުންނަކީ ކްރޯވް މޯލްޑިވްސްގެ އޮޑިޓް ޕާޓްނަރ ހަސަން މުޙައްމަދު އާއި، ޕްރޫޑަންޓް ޗާޓަރޑްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ޔައުޤޫބް ޢަބްދުﷲ އާއި، އެފް.ޖޭ.އެސް އެސޯސިއޭޓްސްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ފަރީހާ ޝަރީފްގެ އިތުރުން މެރިއަޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް މާލިކް މުޙައްމަދުއެވެ. އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (4) ވަނަ ނުކުތާގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އައްޔަން ކުރެއްވި މެމްބަރުންނަކީ އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ އާއި ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް އެންޑް ސްޓެޗުޓަރީ ބޮޑީސް އޮޑިޓް، ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ އިބްރާހިމް ފަޒީލްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގައި ހިމެވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް އާއި ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރ ފާތިމަތު ރަޒީނާއެވެ.

އިންސްޓްޓިއުޓް އުފެދޭތާ ފުރަތަމަ ހަތަރު އަހަރު އިންސްޓްޓިއުޓް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ މި ކައުންސިލުން ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކައުންޓެންސީ ޕްރޮފެޝަން ބައިނަލް އަޤްވާމީ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންސްޓްޓިއުޓް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް ހިންގާ ގަވާއިދު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި، އިންސްޓްޓިއުޓްގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ގިންތި ކަނޑައެޅުމާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކައުންޓިންގ އަދި އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމުގެ އިތުރުން އިތުރު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް