ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 07:05
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް
ވ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާނެ - ރައީސް
 
ވ. އަތޮޅު ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ޖަޒީރާ ވަންތަ ގޮތަކަށް

ވ. އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގަމުން އަންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ތަސައްވުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އަމާޒުކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ ވ. އަތޮޅުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

ފުލިދޫ

ފުލިދޫއިން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ޖަޒީރާ ވަންތަ ގޮތަކަށް އެރަށު ބަނދަރުގެ ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރަށު ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ބޭސް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ފުލިދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލު ޓެންޑަރ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަށުގައި ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިނަދޫ

ތިނަދޫ ކެންޑިޑޭޓުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، އެރަށު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ޓެންޑަރ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޭޕްރީލް މަސްތެރޭގައި ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން މިސްކިތް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކެޔޮދޫ

ކެޔޮދޫގެ ކެންޑިޑޭޓުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ ކެޔޮދޫން އެދުނު ކަންކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީތަކަށް އެދޭނެ ކަމަށާއި، ކެޔޮދޫއަކީ މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ރަށެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފެލިދޫ

ފެލިދޫ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ފެލިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއި ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ފެލިދޫގައި ވޮލީ ކޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުގެ ޑިޒައިން އެންޑް ސާވޭގެ މަސައްކަތް ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަކީދޫ

ރަކީދޫގެ ކެންޑިޑޭޓުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ކައިރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ރަކީދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަކީދޫގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ޒަމާނީ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވ. އަތޮޅާއި ގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ ވ. އަތޮޅުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ވ. އަތޮޅު ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަޒީރާ ވަންތަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު