raajjemv logo
ވިލާ ގޭސް ޕްރޮމޯޝަން
ވިލާ ގޭހުގެ "ކޮމްޕޮސިޓް" ފުޅީގެ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
 
އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ގޭބީސީތަކަށް ފުޅީގެ އަގު ނުލައި 200 ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ގޭހާއެކު ފުޅި ލިބޭނެ
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ލިމިޑެޓް އަދަދެއްގެ ފުޅިތައް ލިބޭ ގޮތަށް
 
ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 7725566 އަށް ގުޅައިގެން ވެސް ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް
21,840
ކ. މާލެ |
2 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 13:25
ކޮމްޕޮސިޓް ފުޅި - ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ކުރިއަށްދާނީ މާރޗް 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
ވިލާ ކުންފުނި

ވިލާ ހަކަތައިގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވިލާ ގޭހުގެ "ކޮމްޕޮސިޓް" ފުޅީގެ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މާރޗް 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

"ކޮމްޕޮސިޓް" ސިލިންޑަރ އަކީ ލުއިވެފައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގި ނަމަވެސް ފުޅި ގޮވުން ފަދަ ހާދިސާއެއް ނުހިނގާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރައްކާތެރި ފުޅިއެއް ކަމަށާއި ފުޅީގައި ގޭސް ހުންނަވަރު އަރިމަތިން ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް ވިލާ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އެ ކުންފުންޏަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ގޭބީސީތަކަށް ފުޅީގެ އަގު ނުލައި 200 ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ގޭހާއެކު ފުޅި ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާ ގޭހުގެ ދަގަނޑު ފުޅި ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ފައިބަރ ފުޅިއަށް 200 ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ގޭހާއެކު ފުޅި ލިބޭނެއެވެ.

މާލެސިޓީ އަދި ހުޅުމާލެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް , villagas.mv/promo ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ނުވަތަ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 7725566 އަށް ގުޅައިގެން ވެސް ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. ހުކުރު ދުވަސް ފިޔާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00ން ހަވީރު 05:00ށް ހޮޓްލައިން ނަންބަރުން ޕްރޮމޯޝަންއާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް ވިލާ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ލިމިޑެޓް އަދަދެއްގެ ފުޅިތައް ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރާ މީހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވިލާ އިން ބުންޏެވެ.

"ކޮމްޕޮސިޓް" ފުޅީގެ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވާއިރު މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ހާއްސަ ލަކީ ޑްރޯއެއްގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން މި ލަކީޑްރޯގެ ދަށުން އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި 4 މީހުންނާއެކު ދެ ރޭ ހުރުމާއި ކެއުމާއި ޓްރާންސްފަރގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ދެވަނައަށް ހޮވޭ ނަސީބުވެރި ދެ ފަރާތަކަށް ދެ ރޭ ހުރުމާއި ކެއުމާއި އަދި ޓްރާންސްފަރގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ތިންވަނައަށް ހޮވޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތަށް އައިފޯން 12 ޕްރޯ މެކްސްއެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ވިލާ އިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް "ކޮމްޕޮސިޓް" ފުޅީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
9%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
64%
އުފާ ވެއްޖެ
9%
ދެރަ ވެއްޖެ
18%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް