ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 22:25
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް
ބ. އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ރައީސް ދެއްވައިފި
 
ބ. އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް މިވަގުތުވެސް ކުރެވެމުންދޭ
 
ބ. އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ

ބ. އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ބ. އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށާއި، ބ. އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް މިވަގުތުވެސް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކުޑަރިކިލު

ކުޑަރިކިލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، ލަސްތަކެއްނުވެ އެރަށު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޑަރިކިލަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އޭޕްރީލް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލާންސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކަމަދޫ

ކަމަދޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ އެ ރަށު ބަނދަރުގެ އީއައިގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ޓެންޑަރ އަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހިދުމަތް 8 ގަޑިއިރުން 16 ގަޑިއިރަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މާރޗް މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެންދޫ

ކެންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، އެރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ލޭންޑް އެލޮކޭޝަން ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ކުއަޓަރގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑަށް ހުށަހަޅާލެވޭނެ ކަމަށާއި، ފުޓުބޯޅަ ބޮޑު ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހް ވަނީ، ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިހާދޫ

ކިހާދޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، ކެންދޫ ސްކޫލްއަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސްކޫލުގެ ދެ ކްލާސް ރޫމުގެ މަސައްކަތް އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގައި އައު އިންޖީނުގެ އެއް އެޅުމަށް ކައުންސިލުން ބިންދިންހާ އަވަހަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އަދި ކައިރީގައި އޮތް ފަޅު ރަށް ޕިކްނިކް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދޮންފަނު

ދޮންފަނާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވީ، ސްކޫލުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ ކަންކަން އެޑިއުކޭޝަނުން ބައްލަވާނެ ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ ފާމަސީއިން ބޭސް ނުލިބޭ މައްސަލަ ބައްލަވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދަރަވަންދޫ

ދަރަވަންދޫ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ ޑިޒައިނިންގ ސްޓޭޖުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސައިޓް ސަރވޭ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ކުއަޓަރ ނިމުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 400 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ދަރަވަންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ އެހީއާއެކު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާޅޮސް

މާޅޮހާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އޮތީ މޮބިލައިޒް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި، މާޅޮހު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަރް ކުރުން ތިންވަނަ ކުއަޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޑައިލިސިސް ހެދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭދަފުށި

ބ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް އޭދަފުށީގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާރޗު މަހު ޓެންޑަރއަށް އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ތުޅާދޫ

ތުޅާދޫގެ ތަރައްގީގެ މަސްރޫއުތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ބަނދަރު ހަދަމުންދާއިރު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތުޅާދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ގެދޮރުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު ތެރޭގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހިތާދޫ

ހިތާދޫއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، އައު އިންޖީނުގޭގެ 60 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، އިންޖީނުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުން 400 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރެއް ބެހެއްޓިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ހިތާދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބިޑިންގ މަރުހަލާގައި އޮތް އިރު، ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުޅަދޫ

ޖީލެއްގެ އިންތިޒާރަކަށްފަހު ފުޅަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީވެގެންދާތީ އެރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ. ފުޅަދޫގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތް ދެވަނަ ކުއަޓަރގެ ތެރޭގައި ޓެންޑަރ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެރަށު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް 16 ފެބްރުއަރީގައި އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް މާރޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވެނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފެހެންދޫ

ފެހެންދޫއާ ގުޅިގެން ރައީސް ސާލިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވީ އެރަށު މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ކޯޒްވޭއަކުން ފެހެންދޫއާ ގޮއިދޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް 90 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެރަށުގައި ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގޮއިދޫ

ގޮއިދޫގައި ޕީއެސްއައިޕީ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެރަށުގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، އަދި ބަނދަރުގެ ދީސިބްލިޓީ ސްޓަޑީއެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
67%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު