raajjemv logo
ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ އަސަރުކުރާ މިންވަރު
ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒާއެކު ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ބޮޑުތަނުން ދަށްކޮށްދޭކަން ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ
 
ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 12 ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މިންވަރު ހުރީ 0.20 އިންސައްތައިގައި
 
ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 12 ދުވަސް ނުވާ ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 0.37 އިންސައްތަ މީހުން
 
ވެކްސިން ނުޖަހާ ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން 0.80 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
27,701
ކ. މާލެ |
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 05:23
ވެކްސިންގެ ސާމްޕަލެއް ދައްކާލަނީ
ރޮއިޓަރސް

ފައިޒަރ އާއި ޖަރުމަނުގެ ބައޯއެންޓެކުން ކޮވިޑް-19ށް އުފެއްދި ވެކްސިންގެ އެއް ޑޯޒް ޖެހުމުން ވައިރަސްގެ އަލާމާތެއް ނުފެނި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރާއި ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްކޮށްދޭކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބަލާފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްކްރީނިންގެ ތެރެއިން ހަދާފައިވާ އެތައް ހާސް ކޮވިޑް ޓެސްޓްތަކެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގައިވެސް ކެމްބްރިޖްގެ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޮވިޑް ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާތައް ބަލައިގެން މިދިރާސާވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މިދިރާސާކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިންފެކްޝިއަސް ޑިޒީސްގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ނިކް ޖޯންސް ވިދާޅުވީ ދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން ހާމަވެގެން ދިޔައީ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު އެމީހުންގެ މެދުގައި ހަށިގަނޑުގައި ވައިރަސް ހުރިކަމުގެ އަލާމާތެއް ނުފެނި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު ބޮޑުތަނުން ދަށްވެގެން ދިޔަތަން ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން ޖެހި ސްޓާފުންނާއި ވެކްސިން ނުޖަހާ ސްޓާފުންގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާތައް ވަކިކުރުމަށްފަހު ބެލިބެލުމުން އެނގުނީ ވެކްސިން ނުޖަހާ ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން 0.80 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ކަމަށެވެ.

މިނަތީޖާ ދެން އަޅާކިޔާފައިވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 12 ދުވަސް ނުވާ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާއިން ދެއްކި 0.37 އިންސައްތަ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވުމާއެވެ. އަދި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 12 ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މިންވަރު ހުރީ 0.20 އިންސައްތައިގައި ކަމަށް ދިރާސާއިން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

މިދިރާސާ އާއި އަދި ދިރާސާއިން ދެއްކި ނަތީޖާތައް މިނިވަން ސައިންސްވެރިންތަކެއް އަދި ބަލާނެއެވެ.

ދިރާސާއިން ހާމަވެގެންދިޔަ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅިގެން ދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އެހެން މާހިރެއް ކަމުގައިވާ ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިސިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މައިކް ވީކްސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިނަތީޖާއިން ހާމަވެގެންދިޔަ ކަމަކީ ވައިރަސް ހަށިގަނޑުގައި ހުރިކަމުގެ އަލާމާތެއް ނުފެނި ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދުގައި ހަތަރު ގުނަ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު 12 ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެނަމަ ވައިރަސް ޖެހުމުގެ 75 އިންސައްތަ އެމީހުންގެ މެދުގައި ކުޑަވެފައިވާ ކަމެވެ.

ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 12 ދުވަސް ނުވާ މީހުންގެ މެދުގައިވެސް ވައިރަސް ހަށިގަނޑުގައި ހުރިކަން ނޭންގި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ އިންސައްތަ ދެބައިކުޅަ އެއް ބައި ދަށްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވީކްސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވީކްސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިއީ ލިބިގެންދިޔަ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމަށެވެ. ފައިޒަރ ވެކްސިނުން ހަމައެކަނި ވައިރަސް ޖެހުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެނީ ނޫންކަމަށާއި އެއާއެކު ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރުވެސް ދަށްކޮށްދޭކަމަށް ވީކްސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެކްސިނުން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވައިރަހުން ރައްކާތެރިކޮށްނުދޭކަން ހާމަކުރައްވާ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެކަމަށް ވީކްސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އަންނަނީ ފައިޒަރ އަދި އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން ދެމުންނެވެ.

ފައިޒަރ ވެކްސިން އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މިހާރުވެސް ޖަހާފައިވާ އިސްރާއީލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކަށް ބަލާއިރު ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންގެ މެދުގައި ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ވަނީ 94 އިންސައްތަ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގައިވެސް ދަށަށްގޮސްފައެވެ. އަދި ވައިރަސް ޖެހުމުން އޭގެ ސީރިއަސް ހާލަތަށް ދާ މިންވަރުވެސް ބޮޑުތަނުން ދައްކޮށްދޭކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
4%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
64%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
4%
މޮޔަވެއްޖެ
18%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް