raajjemv logo
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ އައު މައުލޫމާތުތަކެއް މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ހާމަ ކުރައްވައިފި
 
ބައެއް ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ 4494 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ
 
ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް މަދުވެގެން 5000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
ކައުންސިލް ހައުސިންގ ގެ 33 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ
ލައިޝާ އަހްމަދު
8,267
ކ. މާލެ |
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 20:15

ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ އައު މައުލޫމާތުތަކެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ސަރުކާރުގެ އައު ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރައްވައި، އިސްކަންދޭނެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިވަގުތުވެސް ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއި ކުރެވި، ބައެއް ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ 4494 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކައުންސިލް ހައުސިންގ ގޮތުގައި 720 ފްލެޓު ހިމެނުމަށް ވިސްނާފައިވާއިރު، އެފޯރޑެބަލް ހައުސިންގ ކެޓެގަރީގައި 1640 ޔުނިޓް އަދި މިޑްލް އިންކަމް ހައުސިންގ ގޮތުގައި 2134 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޔަޤީންކަމާއެކު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންކްރީޓް އެގްރީމަންޓަކަށް ވަދެވި، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް 1300 ހައުސިންގ ޔުނިޓެއްވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުވެސް ކައުންސިލް ހައުސިންގ ގެ 33 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ 5794 ހައުސިންގ ޔުނިޓެވެ. އަދި އެފޯރޑެބަލް ހައުސިންގ ގެ 48 އިންސައްތައާއި، މިޑްލް އިންކަމް ހައުސިންގ ކެޓެގަރީގެ 48 އިންސައްތައާއި ހައި އިންކަމް ކެޓެގަރީގެ 6 އިންސައްތަ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންދާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މާލެ ސަރަހަޙައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް މަދުވެގެން 5000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިއަހަރު ނިމުުމުގެ ކުރިން ފައްޓަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުވެސް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހުރިހާ އެންމެންގެ ބޫޓު ސައިޒް އެއްވަރެއް ނޫން، ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ހެޔޮވަރު ސައިޒަށް ހުންނަންޖެހޭ ލިބެން، ގަނެވޭނެ މިންވަރަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ހުންނަންޖެހޭ، އެގޮތަށް ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތައް ގެންދަން ސަރުކާރުން ވިސްނަނީ
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި، އުމުރަށް ނުބަލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާއަކީ އާއިލާއެއްގެ ޒިންމާ ނަގައި، އާއިލާއެއް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ މީހެއްނަމަ، އެކަންކަމަށް ބައްލަވާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ފަޤީރު އާއިލާތަކަށް ކައުންސިލް ހައުސްތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްނާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލޭގައި ނަމަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުޑަ އަގެއްގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރެންޓަލް ޕްރޮޕަޓީތަކެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދަށުން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެ ގިންތިއަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެފޯރޑެބަލް ހައުސިންގ ސްކީމްތަކެއް ކަމަށެވެ. މާނައަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ލާރި ދައްކައި ތަން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކީމެކެވެ.

ތިންވަނަ ގިންތިއަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބޭންކް ލޯނު މެދުވެރިކޮށްވެސް ވަގުތުން ތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދޭނެ އައިލާތަކެވެ. އަދި 4 ވަނަ ގިންތީގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް މާކެޓަށް ބަލައި، އަގުތައް ކަނޑައެޅި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވިގެން ދާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލް ހައުސިންގއަކީ ރެންޓް ކޮންޓްރޯލްޑް އެއްޗެއް، ހައި އެންޑް ހައުސިންގއަކީ އޭގެ އަގު މާރކެޓުގައި ހުރި އަގަކަށް ޑިވޮލޮޕަރ އަށް ދޫކޮށްލާނެ އެއްޗެއް، ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، މުސްތަޤުބަލުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޑިވޮލޮޕަރ ފައިނޭންސްގައި ޑިވޮލޮޕަރ ފީޒިބަލް މޮޑެލްއެއްގައި ގެނެސް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ މޮޑެލްއަކަށް ހެދުން
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްފައިވާ 6720 ފްލެޓު ލިބުނު މީހުން އުނިކުރުމުން ބާކީވަނީ 17،313 މީހެއްކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެއީ މިވަގުތު މާލޭގެ ހައުސިންގ ޑިމާންޑް ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީންވެސް އޭގެ ކުރިން ހައުސިންގ ޑިމާންޑް އެސްޓިމޭޓެއް ހަދާފައިވާއިރު، މާލޭގެ މިވަގުތުގެ ތަނަވަސް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތް 17073 އާއިލާއެއް ވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
33%
މޮޔަވެއްޖެ
67%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް