ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 11:35
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދަމަނަވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވުން
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދަމަނަވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުން
ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމަނަވެއްޓެއް ގާއިމު ކުރައްވާނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ
 
މަދުވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަ ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާފައިވޭ
 
އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
ލެބޯޓްރީ ނެތް ރަށްރަަށަށް މާޗް މަހުގެ ކުރިން މޮބައިލް ލެބްގެ ޚިދުމަތް ފަށާނެ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދަމަނަވެއްޓެއް ގާއިމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭނުގައި ހދ. އަތޮޅުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، އެއަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިހުރި މަޝްރޫޢުތައް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަޒީރުން ވިދާޅުވެ ދެއްވިއިރު ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ލަސްތަކެއްނުވެ ދަމަނަވެއްޓެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމުކުރެވޭނޭ ކަމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ލެބޯޓްރީ ނެތް ރަށްރަަށަށް މާޗް މަހުގެ ކުރިން މޮބައިލް ލެބްގެ ޚިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށާއި އެހާތަނަށް ނުފެށިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އޭޕްރިލް މަހު އެ ޚިދުމަތް ފަށާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭހެން އެމްބިއުލާންސް ނެތް ރަށްރަށަށް އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުުރުން މަދުވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަ ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަކުނުދޫ ހިމެނޭހެން އެކަހެރިކޮށް ހުރި ރަށްތަކަށް އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ހަމަ ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނޮޅިވަރަމްގެ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ވަޒީފާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޓްރެއިން ވެފައިވާ މީހުން ތިބިކަމަށްވާނަމަ އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ނަގާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭނުގައި ހދ. އަތޮޅުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، އެއަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިހުރި މަޝްރޫއުތަކާއި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަޙުލޫފު ވެސް ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އާއިޝަތު ޢަލީ ވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ޑރ އާއިޝަތު ޢަލީ ވަނީ ހދ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްޞާކޮށްފައެވެ. އެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ހިމެނޭ ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާރޕޯސް ހޯލް އޭޕްރީލް މަހު ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުންދާ މި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހައުސިން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ކުރަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނާ ހިއްޞާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ އަސްލަމު ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރްޑީސީއާ ހަވާލު ކުރުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި މޫދަށް އެރި އުޅޭނެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ހޯއްދަވައި އެކަން ބައްލަވާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް