raajjemv logo
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް
ޖަލު ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތަކަށް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަކާލާތު ކުރުމަށް ބޭރުގެ ވަކީލެއް ގެންނަނީ
 
ހައިކޯޓުންވެސް މި މައްސަލަ ބަލައި، ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ވަނީ ތާއީދު ކޮށްފައި
 
ބޭރުގެ ވަކީލާއެކު މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްވެސް އެކުލަވާލާފައި
 
އެކަން އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައި
ލައިޝާ އަހްމަދު
12,907
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 20:31
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔައިރުގެ މަންޒަރެއް- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުންވެސް ވަނީ ތާއީދު ކޮށްފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޙިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ބޭރުގެ ވަކީލަކު ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

އެކަން އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ހުށައެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މައްސަލައިގައި ވަކާލާތު ކުރާ ވަކީލުންގެ ޓީމަށް ހޯދާފައިވާ ބޭރުގެ ވަކީލާއެކު މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްވެސް އެކުލަވާލާފައެވެ. އަދި ވަކީލަށް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެ ވަކީލާއި ހިއްސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ރައީސް ޔާމީނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން، ހައިކޯޓުންވެސް މި މައްސަލަ ބަލައި، ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ވަނީ ތާއީދު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 21 ޖެނުއަރީ 2021 ގައި ހައިކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، އެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން، އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ޓީމުން އޭރު ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސް ކުރާނެކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތެރެއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ރައީސް ޔާމީން ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، މިހާރުވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ރ. ފުއްގިރި މައްސަލާގައި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމާއި ރިޝްވަތު ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކެއް ކުރިއަށްދެއެވެ.

އޭގެއިތުރުންވެސް، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އަދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ތަހުގީގު ކުރަމުންދެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަޅުރައްތަކަކާއި ފަޅުތަކެއް ވިއްކައިގެން، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1.23 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހިނާޔާތްތެރިވެފައެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތަކީ 1.23 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތެއްކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ނެރުނު ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، އެމްއެމްޕީއާރުސީން ފަޅު ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކާފައިވަނީ ނުއަގުގައެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތަކީ ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ހިޔާނާތެއްކަމަށެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް މި މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ޖަމީލް ނައިބްރައީސްކަމުން ވަކި ކުރެއްވި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި ޑރ. ޖަމީލް ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް ތެރޭގައިވެސް ވަނީ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއީ ވަކީލަކު އޭނާގެ ކްލައިންޓެއްގެ ވަކީލްކަން ކުރަމުން އަދި އެޑްވައިޒް ކުރާ ޕާޓީ ލީޑާޝިޕަށް އެޑްވައިޒް ދެމުން އަދި އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ދާ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ގޮތުގައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް) ވެސް ސިފަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
27%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
9%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
9%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
55%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް