ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2024 | އަންގާރަ 14:17
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މީހުން ރަހީނުކުރުން
މީހަކު ރަހީނު ކުރުމަށްފަހު އިނގިއްޔެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި އަމުރު ނެރުއްވީ ގާޒީ މުޙައްމަދު މިސްބާޙު
3 މީހުންވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައި

މާލޭގައި ގްރޫޕަކުން މީހަކު ރަހީނު ކުރުމަށް ފަހު އިނގިއްޔެއް ބުރިކޮށްލައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި، 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި، 18 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމާއި، ޖެހުމާއި، ހުއްދަ ނޫން ގޮތުގައި މީހުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

އެ 3 މީހުންވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަހުގީގު ބަޔާންތަކާއި، ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުގެ ސްނެޕްޝޮޓްތަކާއި، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ފެންނަ ފޮޓޯތަކާއި، އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު އަދި އެނޫންވެސް ހެކި ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ފޮޓޯތަކަށް ބަލާއިރު، ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ގަސްތުގައި ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން، އަދި އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ދިގު ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ކުށުގެ އަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށްވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި އެކަކު ދިފާއުގައި ބުނެފައިވަނީ އިނގިލި ބުރި ނުކުރާ ކަމަށާއި، ޕަވަރޓޫލެއް ބޭނުން ކުރަނިކޮށް އަނިޔާވީ ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ވީ އެންމެ އަވަހަށް ނިންމުމަށްފަހު ދައުވާ ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށްވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި އަމުރު ނެރުއްވީ ގާޒީ މުޙައްމަދު މިސްބާޙުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް