ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 19:11
މަސްވެރިންގެކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
މަސްވެރިންގެކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
މަޖުލިސް
މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރީ 13 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ، މިއީ ސަރުކާރަށް ހައްލުކޮށް ނުދެވޭ ވަރުގެ މައްސަލަ އެއް ނޫން - މައުރޫފް
މަސްވެރިންގެ އަޑު އަހަން ސަރުކާރުން ނައުމަކީ މަސްވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާ އެއް
ޑރ. މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް، މަސް ކިރާތާ 48 ގަޑީއިރު ތެރޭގައި ޑޮލަރުން ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމަށް ވައުދު ވެގެން

އައްޑޫގެ މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރީ 13 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި ސަރުކާރަށް މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެއީ ހައްލުކޮށް ނުދެވޭ ވަރުގެ މައްސަލަ އެއް ނޫން ކަަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މައުރޫފް ޒާކިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މައުރޫފް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދެވޭނީ އިގްތިޞާދުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެގެން ކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ބުނަމުން އައި ކަމަށެވެ. އަދި އީދު ޗުއްޓީގެ ކުރިއަށް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ފަހުން ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ދިން ޔަޤީންކަން ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބި މަސްވެރިންގެ ތެރެއިން އެކި ކަހަލަ މަސްވެރިކަން ކުރާ މަސްވެރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ ހުރި ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އިތުރު މުޒާހަރާތަކެއް ކުރުމަށް މަސްވެރިން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. މަސްވެރިންގެ ހައްގުތަކުގެ އަޑު ނާހައިގެން މަސްވެރިން ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރަން މަޖުބޫރުވުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ އަޑު މި ސަރުކާރުން އަހަމުން ނުދާތީ އެކަމާއި މެދު އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ވެސް މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރުމުން މަސްވެރިންގެ އަޑު އަހަން ވަޒީރުން އެތަނަށް ދާ ކަމަށާއި އެ ވަރުވެސް ސަރުކާރުން ނުކުރުމަކީ މަސްވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވާ ކަމެއް ކަމަށް މައުރޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރީމަ ވަޒީރުން މަސްވެރިންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް މަސްވެރިންގެ އަޑު އަހާ. މަސްވެރިންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ޝަކުވާތަކަށް ފިނިކަމެއް ހޯދާދީފައި އެބަ ހުރި. ވަޒީރު މަސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމެއް. މިކަމުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް މިއޮތީ މަސްވެރިންނާއި އެކީގަ. މަސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދާ ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން.
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މައުރޫފް ޒާކިރު

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި 150 އާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ. ޑރ. މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް، މަސް ކިރާތާ 48 ގަޑީއިރު ތެރޭގައި ޑޮލަރުން ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމަށް ވައުދު ވެގެންނެވެ. އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑަކީ މަސް ކިރާތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަހަށް ވާ ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމެވެ. އައްޑޫގެ މަސްވެރިން ވަނީ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު ޝިޔާމް އާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވެސް ޑިމާންޑުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް