ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 22:38
އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން އީރާނުގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރުން (ފައިލް ފޮޓޯ)
އިސްރާއީލަށް އައިއާރްޖީސީން ހަމަލާ ދިނުމުން އީރާނުގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރުން (ފައިލް ފޮޓޯ)
ރޮއިޓާސް
ހިޒްބުﷲ އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު މައްސަލަ ބޮޑުވުން
ހިޒްބުﷲ އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކޮށްގެން އިޒްރޭލު ވާނީ ބަލި: އީރާން
އީރާނުން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ދިފާއުވާން ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން މޮޔަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ އޭގެ ނަތީޖާ އަކަށް ވާނީ މުޅި ސަރައްދު ހަނގުރާމަ އެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ލުބުނާން އާއި އިޒްރޭލުން 1948 ވަނަ އަހަރު ހިފާފައިވާ ބިންތަކުގެ މުޅި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަލާކުވެގެން ދިއުން ކަމުގަ

ހިޒްބުﷲ އާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހަނގުރާމަ ކޮށްގެން އިޒްރޭލު ބަލިވުން ނޫން ގޮތެއް ނުވާނެ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އދ ގައި ހުންނަ އީރާނުގެ މިޝަން ގެ ފަރާތުން ހާމަ ކުރި ބަޔާނެއްގައި، އިޒްރޭލުން ލުބުނާނަށް ހަމަލާދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނީ، ހަނގުރާމައިން ބަލިވާނެ އެއް ފަރާތެއް ޔަގީނުން ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި، އެއީ ޔަހޫދީ ދައުލަތް ކަމަށެވެ.

އީރާނުން އެހީތެރިވެ ދޭ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ހިޒްބުﷲ ގެ ގާބިލް ކަމާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް އީރާނުގެ ބަޔާނުގައި ބަލާލައިފައިވެއެވެ. އީރާނުން ބުނެފައި ވަނީ އަމިއްލަ އަށް ދިފާއުވެ އަދި ލުބުނާން ދިފާއު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހިޒްބުﷲ ގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ޣައިރު ގާނޫނީ ދައުލަތް އަމިއްލަ އަށް ހަލާކުވެގަތުމުގެ ވަގުތު އައީ ކަމަށް ވެދާނެ" އިޒްރޭލަށް އިޝާރާތް ކޮށް އީރާނުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އީރާނުން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ދިފާއުވާން ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން މޮޔަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ އޭގެ ނަތީޖާ އަކަށް ވާނީ މުޅި ސަރައްދު ހަނގުރާމަ އެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ލުބުނާން އާއި އިޒްރޭލުން 1948 ވަނަ އަހަރު ހިފާފައިވާ ބިންތަކުގެ މުޅި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަލާކުވެގެން ދިއުން ކަމުގައެވެ. ލުބުނާނަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދީފި ނަމަ މުޅި ސަރަހައްދު ހަމަ ނުޖެހުމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓޭނެ ކަންވެސް އީރާނުގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިޒްރޭލާ ހިޒްބުﷲ އާ ދެމެދު ލުބުނާނުގެ ދެކުނު ބޯޑަރ ސަރަހައްދުގައި ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ހިޒްބުﷲ އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދުގެ މައްސަލަ ބޮޑަށް މި ހޫނުވީ، ހުސްވި ހަފްތާ ގައި ހިޒްބުﷲ ގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ މަރާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މަސްރަހު ހޫނުވެ، އިޒްރޭލުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ ލެބަނަން އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ޕްލޭން އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުގެ މި އިންޒާރާ އެކު، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އިޒްރޭލުން ލުބްނާނަށް ހަމާލާ ދޭން ފަށައި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލުބުނާން އަނެއް ގާޒާ އަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ނުތަނަވަސް ކަން ވަނީ ދުނިޔޭގައި އުފެދިފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހިޒްބުﷲ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ނަސްރުﷲ ވަނީ އިޒްރޭލަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފައެވެ. ނަސްރުﷲ ބުނެފައިވަނީ އިޒްރޭލުން ލުބުނާނަށް ހަމަލާ ދީފި ނަމަ އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ހިޒްބުﷲ ގެ ރޮކެޓް ތަކުން ސަލާމަތް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް