ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 08:03
ޖޯޖިއާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
ޖޯޖިއާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ޔޫރޯ އަށް ޖޯޖިއާ ކޮލިފައިވީ ކިހިނެއް؟
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަށް ވަނީ ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފް ޖާގައެއް ލިބިފައި

އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ކްވިޗާ ކްވަރަޓްސްކެލިއާ ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއްގައި އޭނާގެ ޤައުމު ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާ ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯގައި ޖޯޖިއާ އިން އެންމެ ޚާއްސަ ވާނެ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ. މުބާރާތަށް ޖޯޖިއާގެ އިސް އަމާޒުތަކެއް ވެސް އޮންނާނެ އެވެ.

އިދިކީލަ ވާހަކަ އަކާ ނުލައި އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވާއިރު، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ޖޯޖިއާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް އެތަކެއް ގޮންޖެހުންތަކާއި، އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކާއި، ވަށައިގެން އުނދަގޫ މަގުތަކެއް އޮތްއިރު، ޖޯޖިއާ އިން މި ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބޮޑު މުބާރާތަކަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.

މުބާރާތަށް ޖޯޖިއާ އިން ކުރިމަތިލާއިރު، އެ ޤައުމުގެ ސްކޮޑުގައި ވެސް މުހިންމު ނަންތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެ ޤައުމުގެ ހުވަފެންތަކުގަައި ކުލަ ޖެއްސިދާނެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އެބަ ތިއްބެވެ. ޖަރުމަނުގެ ލެޖެންޑް ވިލީ ސަގްނޯލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ޖޯޖިއާ އިން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާނެ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ނަޕޯލީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖޯޖިއާގެ ޚަވިޗާ ކްވަރަޓްސްކޭލިއާ އެވެ.

އެެއް ގޮތަކުން ބަލާއިރު، މިވަގުތަށް ސަގްނޯލް މާބޮޑު ވިސްނުންތަކެއް ނުގެން ގުޅޭނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން ޖޯޖިއާ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު، އެ ޓީމުން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނަ އަޅާ ދިޔުމަށެވެ. އެކަން ސަގްނޯލް ވެސް ވަނީ ހާާމަކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނާނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު މުބާރާތުގރ ގަދަ 16 ނުވަަތަ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ހަމަ އަށް ވިސްނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ޖޯޖިއާ އިން ޔޫރޯގައި ކުރިއަށް ދާނީ އެ ވިސްނުމާއި އުންމީދުގައިކަން ފާގަހަކޮށް ސަގްނޯލް ބުނީ، އެކަން ޙާސިލު ކުރުމަކީ އުނދަގޫކަމެއްކަން އޭނާ އަށް އިނގޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ އުންމީދު އެމީހުން ގެންގުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާއިރު، ޖަރުމަނުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އެމީހުން ކުރާނެ އެވެ.

އެކަމަކު ޖޯޖިއާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތާރީހީ ބޮޑު މުބާރާތަކަށް ދިޔައީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ތިބީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟

އާދަޔާ ހިލާފު ކޮލިފައިން ދަތުރެއް.

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ޖޯޖިއާ ހިމެނުނު ގްރޫޕުން އެ ޓީމު ދިޔައީ ހަތަރު ވަނަ އަށެވެ. ކޮލިފިކޭޝަންގައި ކުޅުނު އަށް މެޗުން އެ ޓީމަށް ހޯދުނީ އަށް ޕޮއިންޓެވެ. އެއް ވަނައިގައި ސްޕެއިން އޮތްއިރު، ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ސްކޮޓްލެންޑެވެ. އަދި ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ނޯވޭ އެވެ. ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަކުން ވަނީ 7-1 އިން ވެސް ބަލިވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަށް ވަނީ ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފް ޖާގައެއް ލިބިފަ އެވެ.

ޕްލޭ އޮފް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖޯޖިއާ އިން ވަނީ 2-0 އިން ލަގްޒެމްބާގް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޕްލޭ އޮފް ފައިނަލްގައި ވަނީ މީގެ ކުރިން ޔޫރޯ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ގްރީސް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީއިރު ވެސް ލަނޑެއް ޖެހިފައި ނެތުމުން، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހީ ޕެނަލްޓީ އެވެ. ޕެނަލްޓީގައި ޖޯޖިއާ އިން ވަނީ 4-2 އިން ގްރީސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ.

ޖޯޖިއާ އިން ވެސް މިއަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް މާބޮޑު ޓާގެޓުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެެއް ނެތެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނުމަކީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖެވެ. އިތުރަށް މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ހިސާބެއް ކަނޑައަޅަން ބޭނުން ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށްފަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް