ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2024 | ހޯމަ 13:16
ފެލިވަރު މަސް ފެކްޓަރީ
ފެލިވަރު މަސް ފެކްޓަރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސް ފެކްޓަރީތަކުގެ ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުން
މަސް ފެކްޓަރީތަކުގެ ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 35 އިންސައްތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ
 
މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑު
 
ތެލަށް ކުރާ ހަރަދު ކުޑަ ކުރަންޖެހޭ
 
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނެ

މަސް ފެކްޓަރީތަކުގެ ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 35 އިންސައްތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ސެކުއާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮން ދިމާލެއްގައިތޯ ބަލައި، އެންމެ ކަރަންޓު ހަރަދު ބޮޑު ދިމާލަކަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޕްރޮސަސް ކުރާ ތަންތަން އިފެސިއެންޓް ކުރުން. 35 އިންސައްތަ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒު އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯލްޑް ބެންކާއެކީގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް. އެކީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް މިކަމަށް އިސްވެއްޓް ކުރެވެން. އެ ފަންޑުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިފްކޯގެ ހުރި ފެސިލިޓީތަކަށް އެއީ ފެލިވަރުކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ކޫއްޑޫ ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ކަނޑުއޮއްގިރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ފޯކަސް ކުރާނީ. އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ސޯލާގެ ވާހަކަ މިދެކެވެނީ ފެސިލިޓީތަކުގައި. ސޯލާ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އެންމެފަހި މާހައުލެއް އޮތީ ކޮންތަނެއްގައި ތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި. ކޫއްޑޫގައި ވެސް އެބައޮތް ފެލިވަރުގައި ވެސް އެބައޮތް. އެންމެ ބޮޑު ހަކަތައެއް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކުރާ ތަންތަން މިތަންތަނަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބާލާނީ ސައިމަލްޓޭނިއަސްކޮށް މި ދެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޫއްޑޫއާއި ފެލިވަރާ ގެންދެވޭތޯ. އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް އަރލީ ސްޓޭޖެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޮތް ޔަގީން ކަމަކީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ. ގިނަ ކަންތައްތައް ނުވެފައި މިހުރީ ފައިސާ ނެތިގެން. ނަމަވެސް މިކަންތައް ޚާއްސަކޮށް މިފްކޯގެ ދަށުގައި މިހުރި ފެސިލިޓީތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 35 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލު ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އެ ގޮންޖެހުމަށް މިހާރު އޮތީ ހައްލެއް ލިބިފައި. މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަސައްކަތްތައް އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފަށާނަން.
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ދިމާލަށް ވަރަށް ބާރަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ތެލަށް ކުރާ ހަރަދު ކުޑަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިބަދަލު ގެނެވުމުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްފެކްޓަރީތަކުގެ ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 35 އިންސައްތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އެގޮތުން 22 އޭޕްރީލްއާ ހަމައަށް މަސްވެރިން ބޭނި މަހަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 23 އޭޕްރީލްއިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ޖުމްލަ 62 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ނުދެވިއޮތްއިރު، މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 881 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ނުކުރާތީ، ސަރުކާރުން ތިބީ މަސްވެރިންނަށް އިޖާބަ ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން - ޒިޔާދު
ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ފިރުމާފައި މަގާމު ލިބުނީމަ ދައްކަނީ ވަޅިން ބިރު!
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލޭނު އެޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދޭ، އަދި ހުއްދަ ދީފަ އެއް ނުވާނެ - މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ޝިޔާމުގެ "ބޯކޮޅު ވަތަށް". މަސްވެރިން ރަތަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސް ނަންގަވައިގެން މަސްވެރިންނަށް ހުޅުމާލޭން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ޝެޑްތަކުން ވިއްކާ އަގަށް ހެޔޮ ކޮށްފި
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ބޮޑު ކުރެވޭކަށް ނެތް، މިފްކޯ އަށް ބޮޑުކަންނެލި ކިރޭކަށްވެސް ނެތް: މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑަށް ސަރުކާރުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ލިބެންދެން 1 ނަންބަރު ޖެޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ
ހައްގު ހޯދުމަށް އަބަދުވެސް މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ؟