ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2024 | ހޯމަ 11:07
އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހީމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ އަބްދުﷲ ނަޒީފު
އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހީމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ އަބްދުﷲ ނަޒީފު
ރާއްޖެއެމްވީ
މިރުޒާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
މިރުޒާގެ ޤާތިލަށް އަދަބެއް ކަނޑަނޭޅި ބަންދުގައި 13 އަހަރު، ދިފާއުން އެދުނީ އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތި ނުކުރުމަށް
 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަވާފައިވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ނަޒީފްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް
 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނަޒީފް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 13 އޭޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހު
 
ނަޒީފަށް މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފް ދީފައިވާތީ އޭނާ މަރުގެ އަދަބުން ވަނީ ސަލާމަތްވެފައި

ނ. މާޅެންދޫ، ވައިޓް ހައުސް، އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހީމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ޏ. ފުވައްމުލަކު، ޒާވިޔާ، އަބްދުﷲ ނަޒީފް ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަހުވީލުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިރުޒާ މަރާލި މައްސަލައިގައި އަބްދުﷲ ނަޒީފަށް މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފް ދީފައިވާތީ އޭނާ މަރުގެ އަދަބުން ވަނީ ސަލާމަތްވެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އޭނާއަށް އަދަބު ދޭން ޖެހޭނީ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކަމަށް ދައުލަތުން ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އަދަބު ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އޭނާ އެ އަމަލު ހިންގާފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ބެލުމެއް ނެތިކަމަށްވާތީކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޝަރީއަތަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އޭނާގެ އަދަބު ބޮޑު ކޮށް ދިނުމަށްވެސް ދައުލަތުން އެދިފައިވެއެވެ. ސަބަބަކީ ޤިސާސް މާފުކުރި ނަމަވެސް މުޖުތަމައުގެ ހައްޤު ކެނޑިގެން ނުދާތީއާއި، އޭނާ ކުށް ކުރިގޮތަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އުޤޫބާތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް ދައުލަތަށް ފެންނާތީކަމަށްވެސް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ ކުށުގެ އަސާސީ އަދަބު ގޮތުގައި އޮތް 3 ދަރަޖަ މަތިކޮށް، 17 އަހަރާއި 6 މަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އަދަބު ކަނޑައަޅާއިރު، ޝަރީއަތަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުށުގެ ދަރަޖަ މަތި ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރެއްވުމަށް ދިފާއުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

ޙާދިސާ ހިނގިތާ 13 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އަދަބެއް ކަނޑަނޭޅި މިހާ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެގެން ގޮސްފައިވުމަކީ ނަޒީފްގެ ޙައްޤުތަކެއްވެސް ގެއްލިގެންދާ ކަމެއްކަން ދިފާއީ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނަޒީފް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 13 އޭޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ އަސާސީ އަދަބު ކަމުގައިވާ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ނަޒީފަށް އިއްވަދިިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެއީ އޭނާ ބަންދުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ 13 އަހަރު އުނިކުރުމުން، މުޖުތަމައަށް ނުކުންނަން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ވާނެކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ބައްލަވައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ މައްޗަށް އަަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް 29 މެއި ގައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަވާނެ ކަމަށެވެ.

ކްެރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް:

މި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަވާފައިވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ނަޒީފްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މިރުޒާގެ ވާރިސުން މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ފަހުން ބުނެފައިވާތީ ޤާނޫނީ އަދަބެއް ދިނުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 1 ޖޫން 2023 ގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، ހައިކޯޓުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަހުވީލުކުރީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް