ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 18:14
ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް
ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް
ގޫގުލް
ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް
ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ފުލްމޫން އަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް، އެކަން ފީސިބަލް ވާނެ ގޮތަކީ އެއީ - ސައީދު
 
މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ހަކަތަ އެންމެ ފުޅާކޮށް މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި
 
ރާންސްޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމަކީ އަބަދުވެސް ބަދަލުވާން ޖެހޭ ކަންކަންކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި
 
ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ޖެޓް ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ދަށުން

ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ފުލްމޫން އަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން ފީސިބަލް ވާނެ ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ އެ މަޝްރޫޢު އަށް ހޭދަވާނެ މިންވަރާއި ކިހާވަރަކަށް އެ މަޝްރޫޢު ފީސިބްލް ވާނެތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ސީޕްލޭން މަޝްރޫޢު ތަރައްޤީކުރި އިރުވެސް އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ އާއްމުން ސުވާލު އުފައްދަމުން އައި ކަަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ހަކަތަ އެންމެ ފުޅާކޮށް މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރަން ބޭނުން ނަމަ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވަނީ މިހާރުގެ ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލް ހުރި ސަރަހައްދު ބަދަލުވެގެންދާނީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޓާރމިނަލަކަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މިހާރުގެ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ހުޅުމާލެއާއި ޖެހިގެން އޮތް ފުލްމޫން ރިސޯޓަށް ބަދަލުކުރުން ކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އިންޑަސްޓްރީ އޮތީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއާޕޯޓުގެ ލޭންޑިން، ޓޭކް އޮފްގައި ބާރު ބޮޑުވުމަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނީ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމަކީ އަބަދުވެސް ބަދަލުވާން ޖެހޭ ކަންކަންކަމަށެވެ. ސިންގަޕޫރު، ދުބާއީ ފަދަ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް އެކަން ހިނގަނީ އެހެން ކަމަށް ސައީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ޖެޓް ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ދަށުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް