ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 18:10
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިއެއް
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުން
މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަންޖެހޭ 62 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެވި އެބައޮތް: މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް
 
އުންމީދުކުރަނީ ވީހާ ވެސް އަަވަހަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރުން
 
މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 881 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
23 އޭޕްރީލްއިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިނުވޭ

މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަންޖެހޭ 62 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެވި އެބައޮތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 22 އޭޕްރީލްއާ ހަމައަށް މަސްވެރިން ބޭނި މަހަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 23 އޭޕްރީލްއިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ޖުމްލަ 62 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ނުދެވިއޮތްއިރު، މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 881 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މަސް ނިމޭ ދުވަސްވަރު މިފްކޯއަށް މާލީ ގޮތުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އުންމީދުކުރަނީ ވީހާ ވެސް އަަވަހަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފައިސާ ދޫކުރާނެ ވަކި ދުވަހެއް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

22 އޭޕްރީލްއާ ހިސާބަށް ބޭނި މަހަށް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދީފައިވާނީ. އެހެންވީމަ 23 އޭޕްރީލްއިން ފެށިގެން ފައިސާ ނުދެވި މިވަނީ. 62 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދާ ހިސާބަށް މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި އެބައޮތް. ދެން 22 އޭޕްރީލްގެ އެންމެފަހުން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ގާތްގަނޑަކަށް 22 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ޕޭމަންޓްގައި ދެވުނީ. ދެވުނުއިރުގައި އެހިސާބަށް މިސަރުކާރު އައިފަހުން އެދެވުނީ 880 އެއް މިިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިން މަސްވެރިންނަށް މިސަރުކާރުން ޔަގީނުން ވެސް ދޫކުރެވިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމީދުކުރަނީ ދެން ހަމަވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ދެން މިމަސް ނިމޭތީއާއެކީގައި މިފްކޯއަށް ވެސް މާލީ ގޮތުން ހުންނާނެ މަސް ނިމޭއިރު ހުންނަ އުދަނގުލެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް މަސްވެރިންނަށް މިފައިސާ ދައްކާ ހަލާސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް. މިފްކޯއިން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް އެބަކުރޭ. ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަމު. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިރުޝާދުފުޅާއެކީގައި މި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރައްވާ ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދައްކަންޖެހޭ ބިލްތައް ދެއްކުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދެއްވާއިގެން މަސައްކަތްފުޅުތަކެއް ކުރައްވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

މާލީ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކުރައްވާ މަސައްކަތުން މިހާރު އަލިމަގެއް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއެކު ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ބަޖެޓާއެކު ކުރިއަށްދާންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލީދަތިކަމާ ހުރެ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވާއިރު، ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު ވަނީ މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އައު ސަރުކާރަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގައި އާންމުކޮށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ފައިސާދޫކުރަމުން ދިޔައެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަންޖެހޭ 62 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެވި އެބައޮތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިސަރުކާރުގައި މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މީގެ ކުރިން ވެސް ދޫކޮށްފައިވަނީ މަސްވެރިން ރުޅިގަދަވެ، އިހުތިޖާޖަށް ނުކުތުމުންނެވެ. މި އިހުތިޖާޖުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެ، ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ފައިސާ ނުލިބުމާއި ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށްވެ، މަހަށް ފުރޭނެ ގޮތް ވެސް ނެތް ކަމަށް ބައެއް މަސްވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ނުކުރާތީ، ސަރުކާރުން ތިބީ މަސްވެރިންނަށް އިޖާބަ ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން - ޒިޔާދު
ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ފިރުމާފައި މަގާމު ލިބުނީމަ ދައްކަނީ ވަޅިން ބިރު!
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލޭނު އެޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދޭ، އަދި ހުއްދަ ދީފަ އެއް ނުވާނެ - މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ޝިޔާމުގެ "ބޯކޮޅު ވަތަށް". މަސްވެރިން ރަތަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސް ނަންގަވައިގެން މަސްވެރިންނަށް ހުޅުމާލޭން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ޝެޑްތަކުން ވިއްކާ އަގަށް ހެޔޮ ކޮށްފި
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ބޮޑު ކުރެވޭކަށް ނެތް، މިފްކޯ އަށް ބޮޑުކަންނެލި ކިރޭކަށްވެސް ނެތް: މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑަށް ސަރުކާރުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ލިބެންދެން 1 ނަންބަރު ޖެޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ
ހައްގު ހޯދުމަށް އަބަދުވެސް މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ؟