ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 14:01
 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ތަކުން ރައްކައުތެރިކަން ހޯދަން ރާއްޖެއަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ތަކުން ރައްކައުތެރިކަން ހޯދަން ރާއްޖެއަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ރޮނގުން އެހީއަށް އެދުން
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ ރޮގުން ރާއްޖެއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަކީ ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު އޮތް ގައުމެއް
ކަނޑު އުފުލެމުންދާ މައްސަލައިގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ރާއްޖެއަށް އެހީވާން ޖެހޭނެ
ބޭނުންވާ ފައިސާ އަމިއްލަ އަށް ހޯދުމުގެ ގާބިލް ކަމެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް

އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްޖަޒީރާ އަށް ދެއްވި ބަސްދީ ގަތުމެއްގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ފުޅު ދެއްކެވި، ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ރައީސް، ރާގު މުޅިން ބަދަލު ކުރައްވާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ދަ ގާޑިއަން ގައި ޝާއިއު ކުރެއްވި ލިޔުމެއްގައެވެ.

ދަ ގާޑިއާންގައި ޑރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ތަކުން ރައްކައުތެރިކަން ހޯދަން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ރާއްޖެއިން އަމިއްލަ އަށް ހޯދުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއަށް އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވުން - ދި ގާޑިއަން

ކަނޑު އުފުލެމުންދާ ވާހަކައަކީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރިންވެސް ދައްކާ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކައެއް ކަމަށް އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމުގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ދަ ގާޑިއަންގައި ވާ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ލިޔުމުގައި ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައަށް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލައްފައިވަނީ ކަނޑު އުފުލެމުންދާ ދިއުމާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށެވެ. މި ރޮނގުން ދެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ދީލަތި އެހީ ތަކުން ރާއްޖެ މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒު ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ދުނިޔެ ހޫނު ކުރާ ގޭހުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ހިއްސާވަނީ އެންމެ 0.003 އިން ސައްތަ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނެތި ދިޔުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ދަ ގާޑިއަންގައި ލިޔުން ޝާއިއު ކުރެއްވިއިރު ކޮންމެ ދިހަ އަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ބާއްވާ ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް ކޮންފަރެންސް ހޯމަ ދުވަހު އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބޫޑާގައި ފެށޭނެއެވެ. ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖޭން އެންޓިގުއާ އާ އެކު ކޯޗެއަރކަން އަދާ ކުރާނެއެވެ.

ސިޑްސްގެ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވީ 1994 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ. ސިޑްސްގެ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމުގެ 5 އަހަރު ކުރިން އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ކަނޑު 3.3 ފޫޓަށް އުފުލިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ދެމި އޮތުމަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުނިޔެއަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރަށް ހަތް މަސް، މަސްވެރިންގެ ތިން މުޒާހަރާ!
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ