ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 18:29
އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އަދި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދު
އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އަދި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދު
އަވަސް.އެމްވީ
ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުން
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
ރާއްޖެއިން މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޗައިނާއާއެކު ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އިންޑިއާއިން އެދޭ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
މިނިސްޓަރ ވަނީ ތުރުކީ އާއި އެކު ޕްރިފަރެންޝަލް ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވާނެކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ވަނީ ޗައިނާއާއެކު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއއް ވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ސީފުޑްގެ ބާވަތްތައް ޓެރިފްއަކާއި ނުލާ ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް އެެތެރެކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެ ނޫން ގިނަ ފައިދާތައް ވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާނެ ކަަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެ އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ފޮނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުތެރޭގައި އެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފެށޭނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޗައިނާ އާ އެކު ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ސައީދު ވަނީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އާ އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) އެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އެދިފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި ސަފްޓާގެ އިތުރުން ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އިންޑިއާއިން އެދޭ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ތުރުކީ އާއި އެކު ޕްރިފަރެންޝަލް ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި