ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 11:41
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ބައެއް މީހުންނަށް ބިންތައް ހަވާލުކުރަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ބައެއް މީހުންނަށް ބިންތައް ހަވާލުކުރަނީ
ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
 
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތައް ނުދީ ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި
 
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ބައެއް މީހުންނަށް ހަވާލުނުކޮށް ދަނީ ދިގުދައްމަމުން
 
ރައީސް މުއިއްޒަކީ ގުޅީފަޅުން ފްލެޓު ލިބުނު މީހުން ބިކަކޮށްލި ބޭފުޅާ

ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، އެ މަސައްކަތް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ގުޅިފަޅާއި، ގިރާވަރުފަޅު ހިއްކައި، ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހުޅުމާލޭ ފޭސް-2 އަކުން ބިން ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރަށް ހަމަސް ދުވަސްވެގެންދިޔައިރު އެބިންތަކުގެ ހައްގުވެރިންނަށް ބިން ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ ކުރިން ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ގުޅީފަޅުން ފްލެޓު ލިބުނު މީހުން ބިކަކޮށްލި ބޭފުޅާ ކަމަށާއި، އެރަށުން ރައްޔިތުން ބޭލުވީ ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮތެއް ހޯދައިދީނީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ކަމަށް މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ބައެއް މީހުންނަށް ހަވާލުނުކޮށް ދިގުދައްމަމުންދާ ކަމަށާއި، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތައް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ގޯތިތަކާއި، ފްލެޓުތައް ހޯދައިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރާނެ މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ދެން އަންނަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ ފްލެޓާއި ބިންތައް ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހިކިފައި އޮތްތަނަކުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދެއްވަންވާނެތޯ. އެއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ހައްގެއް. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިވަނީ ގޯތީގެ އެގްރިމެންޓް ވެސް ހަވާލުކުރެވިފައި އެގޯތީގެ ފަތްވެސް ހަވާލުކުރެވިފައި. މިހާރު ހަމައެކަނި ތަން ހަވާލު ނުކުރެވި. ހުޅުމާލެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ގޯތި ވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ. އެކަމަކު ހުޅުމާލޭގައި އަދިވެސް އުޅޭ ގޯތި ހަވާލު ނުކުރާ މީހުން. އެއީ ހިއްކިފައި އޮތް ބިމެއް. އެތަން ހިއްކާކަށްވެސް ނުޖެހޭ. ހަމަ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ. އެކި ކަހަލަ ބަހަނާ ދައްކަމުން ދައްކަމުން ގޮސް މިއަދާ ހަމައަށް ދަމާލާތަން މިފެންނަނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިބޭފުޅުން މިއަދު މި ހުންނެވި ބޭފުޅާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގައި ގުޅީފަޅުން ފްލެޓް ދިނީމާ އެތަން ފުލުހުން އަރުވައިގެން އެތާނގައި ތިބި ބޭފުޅުން ބާލާ ބިކަކޮށްލީ ބޭފުޅެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރާ ހަވާލުވެ މިހުންނެވީ. އެބޭފުޅުންނަށް ގޮތެއް ފެނިގެން މިދިޔައީ އަނެއްކާ ވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އިނގޭތޯ. އެމްޑީޕީ ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެބޭފުޅުންނަށް ފްލެޓެއް ހިސާބު ވެސް ހުޅުމާލެއިން މި ލިބިގެން މިދިޔައީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި އަނެއްކާ ވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި މިކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިތިބީ އެކަންކަން ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ ގޮތަށް. އަޅުގަނޑު މިތިބީ އެބޭފުޅާ އަދި އެ ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނަށާކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން އިނގޭތޯ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު

ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ބިންވެރިޔާގެ ސްކީމްގެ ދަށުން ބިންދޫކޮށްފައިވާއިރު، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓު ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރި ފްލެޓު ލިސްޓުގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމަށް ބުނެ، މި މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަހުގީގު ކޮށްފައިވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިންނެވެ.

އެގޮތުން އެ ލިސްޓުން ޝަރުތު ހަމަވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ 20 އިންސައްތަ ފޯމުގައި ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފައިވެއެވެ. މައްސަލައެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓުތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި އޭރުގައި ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ސަރުކާރުން ވަނީ ފްލެޓު ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައެވެ. ފްލެޓުތައް ދޫކުރަމުންދާނީ އެ ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބެލުމުން ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ފްލެޓުތައް ދޫކޮށް، ލިސްޓު ނޭރޭނެ އިރަކާއި، މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ބަލަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެއެވެ.

26 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ފްލެޓު ކޮމިޓީ އުފެއްދި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށްއައިރު އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ގުޅި ނަމަވެސް ފޯނެއް ވެސް ނުނަންގަވައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު 'މިހާރަށް' ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އާމިނަތު އީނާސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ކޮމިޓީއަކީ މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއަކަށް ވާތީ އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަމިއްލަ އަށް ހާމަނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޮމިޓީން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރަށް ލަފާ އަރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ. މަސައްކަތްތަކަށް ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެތޯ ދެންނެވި ސުވާލަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކަމަށްވާތީ، އަވަހަށް ނިމެނޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
ފްލެޓް ދޫކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ބޭފުޅުން ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް އޭސީސީން ވަދެ ބަލާފާސްކުރަނީ
4000 ފްލެޓަށް ހަދަން އުޅޭ ގޮތެއް ނޭނގޭ، އެ ކޮމިޓީން މި ކޮމިޓީން ލިސްޓް ވާނުވާގައި!
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އަވަސް ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރޭ - އާޒިމް
ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި މެދު ގޮތް ދޫކޮށް މަޝްވަރާކުރީ ގުރުއަތުލާން އެދުނު ހިސާބުން - ނާޒިލް
ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި މެދު ދޮގު ހަދާ ފަދައިން ޚާރިޖީ ކަންކަމުގައި ދޮގު ހެދުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި ވާނެ - ޑރ. ޑީޑީ
އެމްޑީޕީން ޕީއެންސީ އަށް ގެންދިޔަ މެމްބަރުންނަށް އެމްބަސީތަކުން ބޮޑެތި މަގާމުތައް ދެނީ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް