ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 09:16
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން
ރައީސް މުއިއްޒު މިހާތަނަށް ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވޭ: މެންބަރު ފަލާހު
ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނެތް
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ހުޅުމާލެ، ޔާމީން ހުޅުމާލެ-ފޭސް2 އަދި ސާލިހުގެ ގުޅީފަޅާއި، ގިރާވަޅުފަޅު ހިއްކަވާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލެއްވި
ރަސްމާލެ މަޝްރޫއު ހުއްޓި، ހިއްކިފަޅުގެ ވެސް އެކި ސަރަހައްދުތައް ދަނީ ގިރަމުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން ގައުމާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ އެއްވެސް ކަމެއް މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ތަސައްވުރުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. ބްރިޖާއި، ހުޅުމާލެ ފޭސް-2 ހިއްކަވައި ތަރައްގީ ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ތަސައްވުރުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން 7 އަހަރު ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށް މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ގުޅިފަޅާއި، ގިރާވަރުފަޅު ހިއްކަވަން ފައްޓަވާ، ތަރައްގީގެ ބޮޑު ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ނުހިއްކާ އޮތް ފަޅެއް ހިއްކަވައި، ރަސްމާލެ ނަމުގައި ތަރައްގީ ކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނެތް ކަމަށް މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިހާރު ރަސްމާލެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި، ހިއްކިފަޅުގެ ވެސް އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގިރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ކަމެއް މީހަކު. ރައީސް މައުމޫން ހެއްދެވީ ހުޅުމާލެ، ޔާމީން ވަޑައިގެން ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހުޅުމާލެ-ފޭސް 2 ހިއްކެވި. ރައީސް ސާލިހު ހިއްކެވީ ގުޅިފަޅާއި، ގިރާވަރުފަޅާއި. ދެން މިބޭފުޅާ އުޅުއްވީ މިބޭފުޅާ ކުރައްވާނެ ބޮޑު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަވަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަސްމާލެ. މިތާގައި އޮތް ފަޅެއް ހިއްކަވަން. މިހާރު މުޅި ފަޅު ގިރިގެން ދާވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު އިވެނީ. އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ. ދެން މިއަޑު އިވެނީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބުންޏޭ މުރަކަ ހުދުވަނީއޭ. އެހެންވީމަ އެއްކޮށް ހުއްޓާލާށޭ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓާލާ ދިމާލަށް މިކަން ގެންދަވާތަން އެނގޭތޯ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު

މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ޒާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވާފައިވަނީ 17 ނޮވެންބަރު 2023 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި
މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ