ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 12:07
ސަރުކާރުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު
ސަރުކާރުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު
ރައީސް އޮފީސް
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސް
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރައީސާއި ސަރުކާރުގެ ވަފުދު ކުރައްވާ ދަތުރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ، ތަފްސީލު ހާމަކުރާނަން: ހީނާ
 
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރެވުނީ 2002 ވަނަ އަހަރު
 
މިއީ ކޮންމެ 10 އަހަރަކުން ބާއްވާ ކޮންފަރެންސެއް
 
ދަތުުރުފުޅު ނިމޭތާ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ތަފްސީލުތައް އާންމު ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ހީނާ ވިދާޅުވި

އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓޭޓްސް، ސިޑްސްގެ 4 ވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ނޯތް އެމެރިކާގެ ޤައުމެއްކަމަށްވާ  އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެެވެ.

ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 27އިން 30އަށެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުކުރު ދުވަހު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ އިތުރުން ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު، އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް ތޯރިޤް، ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އަލީ ހައިދަރު، އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު ، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންވޯއީ އަލީ ޝަރީފްގެ އިތުރުން އަދިވެސް އިތުރު ބޭފުޅުންނާއި ސަޕޯޓު ސްޓާފުންގެ ގޮތުގައި ވަކި ޓީމަކުން ބައިވެރިވާނެކަމަށް ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގަތީ އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގެސްޓޮން ބްރައުންއާއިއެކު މީގެ ކުރިން ބޭއްވެވި މަޝްވަރާތަކުގައެވެ.

ހީނާ ވިދާޅުވީ، މި ދަތުރުފުޅުގެ ގިނަ ޚަރަދުތައް ކުރާނީ ޔޫއެންއިން ކަމަށާއި، ފަޒުލްގެ ޚަރަދުތައް ކުރާނީ އެޗްޑީސީން ކަމަށެވެ.

މިއީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ ދަތުރެއްކަމަށްވެސް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ދަތުުރުފުޅު ނިމޭތާ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ތަފްސީލުތައް އާންމު ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

މިއީ ވަރަށް ދުރު ދަތުރެއް އަދި ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ އަގުބޮޑު ދަތުރެއް، އެހެންނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ދަތުރާ ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް މީޑިއާއާ ހިއްސާކުރާނަން
ހީނާ ވަލީދު

ސިޑްސްގެ 4 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ރާވާ، ހިންގާ، އިންތިޒާމްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްުޔަތު އޮންނަ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް ތޯރިޤް ވިދާޅުވީ، މިއީ ކޮންމެ 10 އަހަރަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއް ކަމަށާއި، މިއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭ ކޮންފަރެންސެއް ކަމަށެވެ.

ސިޑްސްގެ 4 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސްގައި ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ދެމެހެއްޓެނި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރެވުނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން 16 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ދިޔަ، ޚަރަދަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ