ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 01:27
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އާސެނަލް ސަޕޯޓަރުންގެ ކެތްތެރިކަމަށް އާޓެޓާގެ ޝުކުރު!
 
އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އާސެނަލް އަށް މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނީ، ޓީމާމެދު ސަޕޯޓަރުން ޤަބޫލު ކުރި ޤަބޫލު ކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން

އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކެތްތެރިކަމާއި، ކުލަބަށް ދެއްކި ލޯތްބަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި އާސެނަލް އިން އެވަޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. އެ މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރަ އެވެ. ނަމަވެސް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވުމުން، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ ސިޓީ އަށެވެ. އާސެނަލް އިން މި ސީޒަން ވެސް ނިންމާލީ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، މިއީ އާސެނަލަށް ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އާސެނަލް އަށް މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނީ، ޓީމާމެދު ސަޕޯޓަރުން ޤަބޫލު ކުރި ޤަބޫލު ކުރުންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކެތްތެރިކަމާއި، އާސެނަލަށްޓަކައި އޮތް ލޯތްބަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ، އާސެނަލް އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއްގެ ހުރިހާ ކްރެޑިޓެއް ދާނީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށެވެ. ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރާއި، ބުރަ މަސައްކަތުން މެނުވީ އާސެނަލް އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ޙާސިލު ނުވާނެކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މި ސީޒަންގައި އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމާއި، ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތް ބަލައި ގަންނަ ކަމަށް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ.

އާޓެޓާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މިއީ އާސެނަލް އިން ހިތްހަމަ ޖެހިލައިގެން ތިބެންވީ ވަގުތެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ޙާސިލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ، އިތުރަށް ކަންކަން ޙާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. އަދި އާާސެނަލަށް އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އާސެނަލް އެނބުރި އަންނާނީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ އާޓެޓާ އަންނަނީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އާސެނަލް މިދިޔަ ސީޒަން ވެސް ނިންމާލީ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ގިނަ އަހަރުތަކަށްފަހު އާސެނަލް ވަނީ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެސް ވާދަކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް