ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2024 | ހޯމަ 14:18
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދުން
ޤައުމިއްޔަތުގެ ނަމުގައި ރައީސް މުއިއްޒު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދަވަން: މެންބަރު ފަލާހު
 
އެހެން ސަރުކާރުތަކުގައި ވެސް މިސްކިތްތައް އަޅައި، ދީން ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވޭ
 
މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގައުމިއްޔަތު ގެނެސްދިނުމަށް މާބޮޑު މަސައްކަތެއް މިސަރުކާރުން ނުކުރޭ
 
ހުރިހާ ސަރުކާރެއް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމީ ދިދައިގެ ދަށުގައި

ގަމިއްޔަތުގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދެވުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގައުމިއްޔަތު ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގީ ގައުމިއްޔަތު ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް މިސަރުކާރުގައި ތަފާތު ގޮތަކަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ގައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ސިފައަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށްވާއިރު، އެހެން ސަރުކާރުގައި ތަކުގައި ވެސް މިސްކިތްތައް އަޅައި، ދީން ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ސަރުކާރެއް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމީ ދިދައިގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި، ގައުމީ ސަލާމް ކިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދިދައަށް ދޭންޖެހޭ އިހްތިރާމް ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމިއްޔަތަށް އިސްކަންދިން ނަމަވެސް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ބޭފުޅުން ގޮތަށް ގައުމިއްޔަތުގެ ނަމުގައި މޭމަތީގައި އަތް ނާޅުއްވާ ކަމަށް މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއީ ގައުމިއްޔަތު އިސްކުރުން ނޫން ކަމަށާއި، ގައުމިއްޔަތުގެ ނަމުގައި ރައީސް މުއިއްޒު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދަވައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް ނަފްރަތު އުފައްދަވަން ކަމަށެވެ.

ގައުމިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މޫނުމަތީގައި ހުރި ފާލަމެއް ބަދަލުކޮށްލާފައި އެތެރޭގައި ޓިނުޖަހާލާފައި ކުރިމަތީގައި ހަނދުފަޅިއަކާއި ތަރިއަކާ ޖެހީމަ އެ ގައުމިއްޔަތަށްވީތޯ. ގައުމިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާ ގޮތެއް ނުންތޯ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާ ގޮތެއް ނުންތޯ. ގައުމިއްޔަތަކީ ފުރާޅެއް އަޅާލާފައި ކުރިމަތީގައި ކުރީ ޒަމާނުގައި ފާލަން ހަނދާފައި އެ ފާލަމަށް ވެސް އެބޭފުޅުން ހަރަދު ކުރައްވާ އެބަ 11 މިލިއަން ރުފިޔާ. މިއަދުގެ ވެރިކަމަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާނުންތޯ ކުރިން ހެއްދެވިއިރުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވީ. ބޮޑު ރިޔަލެއް ހަދައި އެކަން ކުރައްވާފައި ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައި ހުއްޅުއްވެވިއިރުގައި ކުރިމަތީގައި މިބޭފުޅާ އިންނެވިއޭ އެނގޭތޯ. އަންނަ ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގައި މިކަހަލަ ވާހަކަތަކާއި ގައުމިއްޔަތަކީ އެއީ ކަމަށް ދައްކަވާ އުޅުއްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ އިތުރަށް އައި ބަދަލެއް އެނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ވެސް އެތައް ބައިވަރު މިސްކިތެއް އެޅި. އޭގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައި ވެސް ބައިވަރު މިސްކިތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ދީން ދެމެހެއްޓުމަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތައްކޮށް ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ އިސްލާމް ދީނާ ހިލާފު ބައެއް އެނގޭތޯ. ގައުމިއްޔަތު ދައްކަވަން އެބޭފުޅުން އެއުޅުއްވަނީ.
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު

މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވީ މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގައުމިއްޔަތު ގެނެސްދިނުމަށް މާބޮޑު މަސައްކަތެއް މިސަރުކާރުން ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެމަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. މިސަރުކާރަށް ހަ މަސް ދުވަސްވެގެންދިޔައިރު މަސައްކަތް ކުރީ ބުހުތާނު ދޮގު ހަދައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަކީ އަދި އެމްޑީޕީއަކީ ވެސް ގައުމިއްޔަތާ ދުރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމުގެ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ވެސް ކާމިޔާބުނުވާ ކަމަށް މެންބަރު ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި
މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ