ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 10:41
އިންޑިއާގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އެދިފައި
އިންޑިއާގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އެދިފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ހަތުރަކަށްވި އިންޑިއާ ގާތް މިތުރަކަށް
 
ކުރިން ކީ އެއްޗެއްސާއި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް މިހާރު އޯކޭ

މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނަކީ ކުރިން އިންޑިއާ ކަމުދިޔަ ބައެއް ނޫނެވެ. ވެރިކަމަށް އައުމަށް ކުރި ކެމްޕޭންގައި ވެސް އިންޑިއާއަށް ކުރީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެކެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ބުނަންޏާ ރަތްމަހަކަށް ނުގޮވާ އެއްޗެހި އޭރު އިދިކޮޅުގައި ތިބެގެން އިންޑިއާއަށް ގޮވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އެންމެ ގާތުން އެންމެ އަވަހަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލާން އަބަދުވެސް އޮންނަ އިންޑިއާއަށް އޭރު ކުރި އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތަކީ އެ ގައުމުން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ކަމެވެ. އެތެރޭގެ މަސްލަހަތުތަކާއި އިންޑިއާއިން ބެހެމުންދާ ކަމަށެވެ. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ރާއްޖެ ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

އެފަދަ އެންމެބޮޑު އެއްކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާއިންދިން ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓެވެ. އެމީހުން ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ރާޑަރު ސިސްޓަމްތަކެވެ. ސެނަހިޔާގައި ތިބޭ އެގައުމުގެ މިލިޓަރީ ޑޮކްޓަރުންނެވެ.

އޭރުގެ އިދިކޮޅުން ބުނަމުން ދިޔައީ އެ ތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ތިބެނީ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކޮންޓްރޯލް އެމީހުން ނެގުމާއި އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދުން ކަމަށެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދިޔައީ އެއީ ހަމައެކަނި އެތަކެތި ދުއްވަން އައިސްތިބި ބައެއް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ކަންކަން ކުރެވޭނީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސިފައިންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް ވިދާޅުވީ "ބަދިގޭގައި ކައްކަން ވެސް" އެހެން ބަޔަކު ތިބެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން މިތަނުން ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގައި އެމީހުންނަކަށް ނުތިބެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ވިދާޅުވި ވައުދު ފުއްދެވީ ނަމެއްގައެވެ. މިލިޓަރީ ބޭރުކުރުމުގެ ނަމުގައި މުޅިން އެހެން ހެދުމެއްގައި އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެވެރިންނެވެ. މިހާރު އެތަކެތި ދުއްވަން އެނގޭ ދިވެއްސަކު ވެސް ނެތެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޓްރެއިން ކުރި މީހުން އެހެން ޕްރައިވެޓް ތަންތަނަށް ދިޔަޔަސް އަލުން މީހުން ޓްރެއިން ކުރެވެންދެން ނުދުއްވާ ބޭއްވޭކަށް ވެސް ނެތެވެ. ހަމަ އިންޑިއާ މީހުން ލައިގެން ދުއްވާ ނަގަނީއެވެ. ސެނަހިޔާގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުން ވެސް މިހާރު އޯކޭއެވެ. އޭރު އެމީހުން ތިބެގެން ގެއްލޭ އިސްތިގްލާލެއް މިނިވަންކަމެއް ނުގެއްލެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކާޑުގެ ބާވަތާއި ބައެއް އެހެނިހެން ސާމާނު ގެނައުމުގައި ވެސް އިންޑިއާއަށް ބަރޯސާވާތީ ލައްކަ ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުނުފަހުން ވެސް ޚުދު ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ވެސް ވަނީ އަވައްޓެރި ބޭރު ގައުމަކަށް ވިދާޅުވާން ނުވާވަރަށް ކުޑައިމީސްކޮށް އިންޑިއާއަށް އިޝާރާތްކޮށް ބަސްފުޅު ވިދާޅުވެފައެވެ. އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަށާއި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ކާޓޫނު ހަދައިގެން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރި ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރުންނަށް ވެސް އެޅުނު މާބޮޑު ފިޔަވަޅެއް ނެތެވެ.

މިހާރު އޯކޭއެވެ. އިންޑިއާއިން ކާޑު ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް އެހެން ގައުމުތަކާއެކު ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ވީތަނެއް ނޭނގެއެވެ. ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެ ވަނީ އިންޑިއާގައި އެދިފައެވެ.

އެންމެބޮޑު އަނެއް ތުހުމަތަކީ އިންޑިއާއާއެކު ދިވެހިސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެވެ. ގޮވަމުންދިޔައީ އެއީ ބިރު ހުރިއެއްޗެއް ކަމަށެވެ. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހި ގައުމުގެ ސިޔާދަތާއި އިސްތިގްލާލް ގެއްލި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އެކަމުން އަސަރު ކުރާ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެތަކެތި ހާމަކުރުމަށެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ވެސް އޭރު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ސިއްރުވާނެ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ބަދަލުވީ އެ ލަވައެވެ. މިހާރު އޯކޭއެވެ. ހާމަކުރަންބުނި އެއްބަސްވުންތައް ސިއްރުވީއެވެ. ގައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ. ދޭދޭ ދެގައުމުގެ ގުޅުމަށްޓަކައެވެ. ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި އެކަން އެހެންކުރަން ބުނެވިފައިވާތީއެވެ.

އިންޑިއާއަށް ބަރޯސާވާތީ ލެވި ހަޅޭކުގެ އަޑު، ވެރިކަމަށް އާދެވުމާއެކު ކެނޑި އެމީހުންގެ ގާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދިޔައީ ނާށިގަނޑު ހިފައިގެންނެވެ. ރީތިކޮށް ސަލާން ޖަހާށެވެ. ދައްކާން އޮތް ލޯނުގެ ބައެއް ދެއްކުން އަހަރަކަށް އިންޑިއާއިން އެފަސްކޮށްދިނީ އެއާދޭހަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިހާރު އިންޑިއާ އޯކޭއެވެ. އެގައުމުންދޭ އެހީތައް ވެސް ބަރާބަރެވެ. ދެގައުމުގެ ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވެސް އާއްމުންނަށް އެނގޭކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެއްބަސްވުންތަކަކީ ބޮޑު ސިއްރެކެވެ. މުޅިން ރާގު ބަދަލުވީއެވެ. ކުރިން ހަތުރެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމުން އައި އިންޑިއާއަކީ މިއަދު މިސަރުކާރަށް ގާތް މިތުރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް