ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 14:38
ސުޕްރީމް ކޯޓް
ސުޕްރީމް ކޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖިންސީ ގޯނާކުރުން
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
 
48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ބަންދު މުރާޖައާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ވަނީ އަމުރު ކޮށްފައި
 
އޭނާގެ މައްޗަށް ހަމަ މި ބާވަތުގެ ދައުވާއެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދޭ

އެއްބަނޑު ދެބެއިންނާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ އެއްބަނޑު ދެބެއިންނާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާއަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެކެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ އެއްބަނޑު ދެބެއިންނާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 2 ދައުވާއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް މި ދައުވާތައް އުފުލާފައިވަނީ އެ ދެކުދިންނާމެދު އެކުދިން ދިރިއުޅުނު ވެށީގައި ތަކުރާރުކޮށް ޖިންސީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

އެ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް 26 މެެއި 2021 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އެ ބަންދު މުރާޖައާކުރަން އޭނާގެ ފަރާތުން 7 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި ހުށަހެޅުމުން އެފަހަރު ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށް، އޭނާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައިކޯޓުންވެސް ނިންމާފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ބަންދުގެ ހާލަތު ބަދަލުވި ގޮތް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ނިންމުން ދައުލަތުން އަނެއްކާވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސް ކުރުމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ވަނީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖޭ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑަައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 15 މެއި 2024 އިން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅަންދެން، އޭނާ ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބަންދުކުރުމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު، 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ބަންދު މުރާޖައާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ވަނީ އަމުރުވެސް ކޮށްފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ކުރުމުގައި ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާނެކަމަށް އޮތް އިހުތިމާލު އަދިވެސް އެގޮތުގައި ދެމިއޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގެ އިތުރުންވެސް، އޭނާގެ މައްޗަށް ހަމަ މި ބާވަތުގެ ދައުވާއެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމެވީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒު އަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއް ނަންބަރެއްގެ ދަށުން 2 އަމުރެއް ނުނެރޭ، ދިމާވީ އިދާރީ އޮޅުމެއް
އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި
އީޕީއޭ ގާނޫނީ ގޮތުން މިނިވަންކޮށް، ބާރު ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގެ ނެތް
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ނިއުޕޯޓް ހިންގި ބިން ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ނިންމައިފި
މިރުޒާގެ ވާރިސުންގެ މައާފާއެކު މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވި ނަޒީފަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލުދޭން އެންގި އެންގުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި