ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 14:28
އާގިލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލި ތިން މީހުން
އާގިލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލި ތިން މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާގިލްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
އާގިލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ވިސާމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި
 
މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމްއާއި ޙަމްދޫން ހަމްޒަތުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ބައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދޭ
 
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ
 
އާގިލް މަރާލާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ކޮކާ، އިބްރާހީމް އާގިލް (18އ) މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހއ.ދިއްދޫ ސްނޯބާޑް އިބްރާހީމް ވިޝާމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުދަ ދުވަހު ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، ވިޝާމްގެ ބައިގެ ޙުކުމާއި، ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް އެ އޮފީހަށް ލިބުމުން، ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމްއާއި ޙަމްދޫން ހަމްޒަތުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ބައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދެއެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ބައި އޮތީ ޙުކުމް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.

އާގިލް މަރާލާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އާގިލް ދަތުރުކުރި ލޯންޗް ކައިރިކުރި ތަނުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ޓިކްޓޮކްގައި ވީޑިއޯ އާންމުކުރަމުންދިޔަ ނަބީލްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ބައްސާމަށް ކުށް ސާބިތުނުވަނީސް އޭނާ ކުށްވެރިއަކަށް ހަދައި ވާހަކަނުދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފި
4 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ އިތުރު 30 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި
އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހަައިފި