ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 12:02
އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ މިއަމަލު ކުއްވެރިކުރައްވާ ފުރިހަމަ ތަހުގީގަކަށް ގޮވާލައްވާފައި
އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ މިއަމަލު ކުއްވެރިކުރައްވާ ފުރިހަމަ ތަހުގީގަކަށް ގޮވާލައްވާފައި
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ފަލަސްތީންގެ 14 މީހުން މަރާލައިފި، އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭ
 
ހަމާސްގެ ބާރު ރަފާ ސިޓީން ކަނޑުވާލާ، އެ ސިޓީ ހިފުމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ގެންދަނީ އެ ސިޓީގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައިވެސް ހަމަލާތައް ދެމުން

އިޒްރޭލް ޖެޓްތަކުން ނުސީރަތް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ހުރި އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ބޮންއަޅާ ފަލަސްތީންގެ 14 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އަލްޖަޒީރާ ބުނެއެވެ. މި ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކީ ގާޒާގެ މެދުތެރޭގައި ހުންނަ ކޭމްޕެކެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ރަފާގައި އދ ގެ އޮފިޝަލުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ކާރަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހަމަލާދީ އދ ގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ. މަރާލާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެކެވެ.

އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ މިއަމަލު ކުއްވެރިކުރައްވާ ފުރިހަމަ ތަހުގީގަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ހަމާސްގެ ބާރު ރަފާ ސިޓީން ކަނޑުވާލާ، އެ ސިޓީ ހިފުމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ގެންދަނީ އެ ސިޓީގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައިވެސް ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކުގައި މިހާތަނަށް 35،173 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. 79،061 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ