ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 11:54
10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނައިން ނަގުދު ފައިސާ ހިފައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ ނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދި ގޮތުގެ ތަފްސީލް ދޭން ޖެހޭ
10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނައިން ނަގުދު ފައިސާ ހިފައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ ނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދި ގޮތުގެ ތަފްސީލް ދޭން ޖެހޭ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޑޮލަރު ބޭރުކުރުން
ރާއްޖެއިން 60،000 ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހިފަހައްޓައި މައްސަލަ ބަލަނީ
 
އެ މައްސަލަ މިހާރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަމުންދާކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވި
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ފައިސާ ހިފެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތައް ހުރޭ

ރާއްޖެއިން 60،000 ޑޮލަރު ބޭރު ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހިފަހައްޓައި މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިހުސާން ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖެއިން 60،000 ޑޮލަރު ބޭރު ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ މިހާރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަމުންދާކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިހުސާން ވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ކޭޝް ޑެކްލަރޭޝަން ގަވައިދަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، އޭގެ ދަށުން 10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނައިން ނަގުދު ފައިސާ ހިފައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ ނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދި ގޮތުގެ ތަފްސީލް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މިންގަނޑަށް އަމަލު ކުރާނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންނާމެދު ނޫން ކަމަށާއި ބިދޭސީން ވިޔަސް ފައިސާ ހޯދީ ކިހިނެއް ކޮންތާކުންކަން ސާބިތު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ވައިގެ މަގުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރާ ފަރުދެއްނަމަ ރާއްޖެއިން ފުރުމަށް ޓަކައި އެއަރލައިންގެ ޗެކިންގ ކައުންޓަރުން ބޯޑިންގ ޕާސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތުގެ އަތުގައި ހުރި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ފައިސާ ހިފެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތައް ވެސް އެ ޤަވާއިދުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް