ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 18:37
އަނީސާއަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެނީ
އަނީސާއަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅުން
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ނޭވާލުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވިކަމަށް ބުނެ، އެންއައިސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޖަވާބެއް ނެތް
 
ފުއްޕާމޭގެ ޓެސްޓު ހެދުމަށް އެޕޮއެންޓްމަންޓް ލިބެން އޮތީ މިމަހުގެ 20 ގައި
 
މިމަހުގެ 19 ގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
އަނީސާއަކީ ޕީއެންއެފްގެ ސެނެޓްގެ މެންބަރެއް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިފަހުން ހިނގާދިޔަ އެއް ހާދިސާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމަށް ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކެވެ. 9 އޭޕްރީލް 2024 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުންނާއި އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި މެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ގިނަ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވިއެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުން އާއްމު ރައްޔިތުން ފޮނުވާލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ވެސް ޖަހާފައެވެ.

އެގޮތުން އަނިޔާވި އެކަކީ އަނީސާ ސައީދެވެ. އޭނާއަކީ ޕީއެންއެފްގެ ސެނެޓްގެ މެންބަރަކެވެ.

އަނީސާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އެރޭ ޖަލްސާއަށް ދިޔައީ އިސްކޮށް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭތީ ކަމަށެވެ. ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރެއަށް ވަދެ، ހޯލަށް ވަނުމަށް ދިޔައިރު އެސްއޯ ފުލުހުން ހޯލަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްގެން ތިބި ކަމަށެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބުމާއެކު، އޭނާ ވެސް އެތަނުގައި މަޑުކުރިއެވެ. ހުއްދަ ހޯދާގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާއަކަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުމުގެ ސަބަބުން އޭރު ވެސް ގިނަ މީހުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. މާ ގިނައިރެއް ނުވެ، ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހި ކަމަށާއި، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހީ އަނީސާގެ މޫނަށް ކަމަށެވެ. އަގަޔާއި، ނޭފަތަށް އަދި ލޮލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ވެސް ނޭވާލާން އުދަނގޫވި ކަމަށާއި، މީހުންނާއި ދުރަށް ގޮސް މަޑުކުރި ކަމަށް އަނީސާ ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ޝީލްޑްތައް ހިފައިގެން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންތަކެއް ދުވެފައި އައިސް ސްކޫލުގެ ތެރެއަށް ވަތް ކަމަށާއި، އެތަނުން މީހަކު އޭނާގެ ކަނާއަތުގައި ހިފައި ފަހަތަށް ހޫރާލި ކަމަށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވި، ސްކޫލު ވަންނަތަނުގައި ހަދާފައި ހުރި ގާގަނޑުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބާރަށް ވެއްޓުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވާނުވާ ނޭނގޭ ކަމަށް އަނީސާ ބުންޏެވެ.

އިރުގަނޑެއް ފަހުން، އަނީސާ އެތަނުން ނޭގީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއެވެ. ފިރިމީހާއާއެކު ގެއަށް ދިޔައިރު ހަށިގަނޑުގައި ވޭނާ ތަދު ހުރި ނަމަވެސް އޭރު ނޭވާވީ އުދަނގޫ ހުރީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރަނގަޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެނެއް ދުވަހުގެ ހެނދުނު އަނީސާއަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ނުލެވިގެންނެވެ.

ނޭވާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަނގޫވެފައި ހުރުމުން އެދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގޮސް ނެބިއުލައިޒްކޮށް، ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި، ބޭސް ނަގައި ހެދިއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެފަހުން ވެސް ބައްޔަށް ލުއެއް ނުލިބެއެވެ. ނޭވާ ކުރުވެފައި ހުންނައިރު، ހަށިގަނޑުގައި ވަރެއް ނުހުރެއެވެ. ހާލު ގޯސްވުމުން އަނެއްކާ ވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައެވެ. އެފަހަރު އެޑްމިޓް ކުރިއެވެ. ގާތްގަނޑަަށް 8 ފަހަރު ނެބިއުލައިޒް ކުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޮކްސިޖަން ލެވަލް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމާއެކު، ގާތްގަނޑަކަށް 6 ގަޑިއިރު ހޮސްޕިޓަލްގައި އޭނާ އޮތެވެ.

އޭގެފަހުން ވެސް އުދަނގޫތައް ކުރިމަތިވާތީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ދިޔައެވެ. ފުއްޕާމޭގެ ޓެސްޓެއް ހަދަންޖެހޭއިރު، މި ޓެސްޓު ހެދުމަށް އެޕޮއެންޓްމަންޓް ލިބެން އޮތީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެދުވަހު ހެދި ލޭގެ ޓެސްޓު ނަތީޖާ ވެސް ލިބެނީ 3 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފަރުވާއަށް އިންތިހާއަށް ލަސްވާތީ އަނީސާ މިހާރު ދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 19 ގައި ފުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަނީސާ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި

މީގެ އިތުރުން އަނީސާ ބުނީ މި މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. 5 ދުވަސް ފަހުން އެކޮމިޝަނުން ގުޅައި، މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނި ކަމަށެވެ. އީމެއިލް ޗެކް ކުރުމުން އެ ލިޔެކިއުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެކޮމިޝަނުން އެލިޔެކިޔުންތައް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އަލުން އެ ލިޔުންތައް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އޭގެފަހުން މިހާރު ދެ ހަފްތާ ވެއްޖެ ކަމަށާއި، މައްސަލައިގެ އެއްވެސް އަޕްޑޭޓެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އަނީސާ ބުންޏެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެންއައިސީގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ސިއްހީ ހާލަތުތައް އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ހިއްސާކޮށް، އަނީސާ ބުނީ، އޭނާއަށް ސިއްހީ މި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާން ފެށީ އެރޭގެ އެ ހާދިސާއަށް ފަހުއެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި މިއަދު އޭނާ އިންސާފު ބޭނުންވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފި
ޕީއެންއެފް އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ނުލިބުނު
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވާހަކައެއް މި ސަރުކާރުން ނުދައްކާ - މަލީހު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ތަހުގީގު ރިޕޯޓު އިރުއޮއްސި 6:00ގެ ކުރިން ލިބެންޖެހޭނެ، އެކަންކުރި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
ޖަމީލް ރައީސަށް: ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރީ ދުރާލާ ރާވައިގެން، ތި އުޅުއްވަނީ ބުހުތާނު ދޮގުހަދައިގެން ޑެމޭޖް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ
އިއްޔެ މެންދުރުން ފެށިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން މެއްސެއްވެސް ޤަބޫލު ނުކުރާނެ: ޕީއެންއެފް