ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 14:07
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޢަލީ ޢިޙްސާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޢަލީ ޢިޙްސާން
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ޗެލެންޖުކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް، އެ ނިންމުންތަކަށް ފުލުހުންވެސް އިހުތިރާމްކުރާނެ: އިހުސާން
 
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން އޮންނަ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއިން ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ދެމުންދާނެ
 
ފުލުހުން ވަނީ 119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި "އުފުލި ގޮތް" ތަފްސީލީ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތަކާއި ފޮޓޯތަކުން ދައްކާފައި

ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ޗެލެންޖު ކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަަމަށާއި، ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކަށް ފުލުހުންވެސް އިހުތިރާމް ކުރާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިހުސާން ވިދާޅުވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓާ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު ފެންމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ހިނގަމުންދިޔަ ތަހުގީގަކަށް ފަހު ދައުވާ އުފުލި ކޭސްއެއްގައި ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުމުން، އެ ކޭސްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އާންމު ކުރުމާ ގުޅިގެން ފެންމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

އެއީ 119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދައްކާލައި، މައްސަލައިގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަ ކުރުމަށް ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެކެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެންމެ ފަހުން ބުނެފައިވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީން ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅައި، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާފައިވާ ކަމަށާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ފުލުހުންނާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ކޯޓުގެ ގާޒީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އިހުސާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ޗެލެންޖު ކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަަމަށާއި، ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކަށް ފުލުހުންވެސް އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން އޮންނަ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއިން ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ދެމުންދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.   

މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް އައު ހެކިތަކެއް ހުށަހެޅުމެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ މައުލޫމާތުތައް އާންމު ކުރުމަކީ މައްސަލަތަކަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ހުރިހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންވެސް އެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގާގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކުރަމުންގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

އެކަން ކުރައްވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު މިފަދަ ކޭސްތައް ރިވިއުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ހާމަކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ދަންނަވާފައި ވާނެކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް