ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 08:42
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ އަދި ޖޯޖީނިއޯ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ އަދި ޖޯޖީނިއޯ
ޓްވިޓަރ
އާސެނަލް
އާޓެޓާ ބުނަނީ ޖޯޖީނިއޯ ކަހަލަ ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދަން އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށް
 
އާޓެޓާ ބުނީ ޖޯޖީނިއޯ އަކީ ހުރިހާ ކޯޗުންނަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިިޓަލީގެ ޑިފެންސިވް މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ ކަހަލަ ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދަން އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ, އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުން ޖޯޖީނިއޯ އައު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ ދާދި ފަހުން އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރު އެޅި އެކަކީ ވެސް އާޓެޓާ އެވެ.

އާޓެޓާ ބުނީ ޖޯޖީނިއޯ އަކީ ހުރިހާ ކޯޗުންނަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އާޓެޓާ ބުނީ, މެޗުތަކުގައި ޖޯޖިނިއޯ ކުޅެމުން އަންނަ ވައްޓަފާޅި އާއި, ކުޅުންތެރިން އަދި ކޯޗުންނާއި އޭނާ މުއާމަލާތު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ޖޯޖިނިއޯ އަކީ ވަކި މޮޑަލެއްގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި, އެކަހަކަ ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދުމަކީ ވެސް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން ޖޯޖީނިއޯ އާސެނަލްގައި ހުރުމަކީ އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ.

ޖޯޖީނިއޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ, އާސެނަލްގައި އޭނާ ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅިުމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި, އޭނާގެ ސަބަބުން އެ ޓީމަށް އެތައް ގޮތަކުން ފައިދާވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އާސެނަަލަށް ޖޯޖީނިއޯގެ ބޭނުން ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޖޯޖީނިއޯ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 51 މެޗުން އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް