ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 15:03
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުން
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވޭ، ހުއްދަ ނެތް ގްރޫޕްތަކުން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަނީ ''ސައޫދީ ޓުއަރ''ގެ ނަމުގައި
 
އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ވަރަށް ގިނަ ގުރޫޕްތަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވޭ
 
ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެއީ ރަނގަޅު ކުންފުންޏެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ
 
އުމްރާފަދަ މާތް އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމުގައި އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދަތުރުކުރެއެވެ. އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި ގާތް ރަހުމަތްތެރިން އެކުވެގެންނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މީހުން އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދަނީ އެކަން ކޮށްދޭ ގްރޫޕުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. އެގޮތުން އާއްމު ގޮތެއްގައި މީހަކު އުމްރާއަށް ދިއުމަށް 28،000 ރުފިޔާއިން 30،000 ރުފިޔާ އަދި 35،000 ގެ އަދަދުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައެވެ. އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް އެކި ޕެކޭޖްތައް ހުންނަނީ އެކި އަގުތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އުމްރާގެ އަޅުކަމަށްދާ ބައެއް މީހުންނަށް އެ ބިމަށް ދިއުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ނާދެވި، ނުވަތަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި ނެތުމާއި، ނުވަތަ ފުރަން ދާ ހިސާބުން ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ގުރޫޕާއި ނުގުޅި ނުފުރި ބައެއް ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ވެސް މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވެއެވެ. އަލް މަޝްއަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު އުމްރާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންތަކެއް މައްކާގައި ވަނީ ހާލުގައިޖެހިފައެވެ. މައްކާގައި އެމީހުން ހާލުގައި ޖެހި އަނބުރާ ރާއްޖެ ނާދެވި ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތައް މިފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް ދިމާވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ދިވެހިން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވާން ޖެހެއެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ މިއީ ބައެއް ގްރޫޕްތަކުން ހިންގާ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިހާރު އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ނުލިބޭ ގްރޫޕްތަކުން އުމްރާގެ ޕެކޭޖްތައް އިސްތިހާރު ކުރަމުންދަނީ ސައޫދީ ޓުއަރގެ ނަމުގައެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް މީހުންގެ ޝައުވެރިކަން ލިބޭގޮތަށް ޕެކޭޖްގެ އިސްތިހާރުތައް ހަދާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރެއެވެ. މި ޓުއަރގެ ތެރެއިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް މީހުން މި ޕެކޭޖަށް ވެސް ދަނީ ފައިސާ ދައްކަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރައްވާފައެވެ. މިއީ އަޅުކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ނޫން ކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަމާ އާއްމު ރައްޔިތުން ދުރުވުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

ތެދެކެވެ. އުމްރާފަދަ މާތް އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމުގައި އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ވެސް ބަލަންޖެހެއެވެ. އޮޅުވާލުމެއް ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ކަމެއް ދާނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

އުމްރާއަށްދާއިރު ފައިސާ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާއިރުގައި އެއީ ހުއްދަ ލިބިފައި އޮތް ބައެއްތޯ ކަށަވަރުކުރާށޭ. ބައެއްފަހަރު ރީތި އިސްތިހާރެއް ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ފެނުނީމަ އަވަސް އަރުވާލައިގެން އެމީހުންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ފުރަން އޮތް ދުވަހަށް ނުފުރުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގުޅަނީ ނުފުރިއްޖޭ މީހާއަށް މިހާރު ނުގުޅޭ. ކިހިނެތް ގުޅޭނީ އެ ހުއްދަ ނެތް ބައެއް ވެއްޖެއްޔާ. އެމީހުންނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވެސް އެނގޭނެ. ބައެއް މީހުން އުމްރާއަށް އެބަ ގެންދޭ ސައޫދީ ޓުއަރ ޖަހައިގެން. އެއީ އުމްރާގެ ގުރޫޕަށް ހުއްދަ ނުލިބުނީމަ ސައޫދީ ޓުއަރ މި ޖަހަނީ. ސައޫދީ ޓުއަރ ޖަހައިގެން ޓުއަރގައި ހުންނަ ކަންކަން ޖަހާލީމަ ދެން މީހުންގެ އަތުގައި ހުންނަ ލާރިކޮޅު ދީފައި އަވަހަށް ޓުއަރއަށް ދެވޭތޯ މިބަލަނީ. އެޓުއަރގައި އޮންނަ ކަމަކަށް އުމްރާ ހަދައިގެން މިއުޅެނީ. އެހެން އެކަންނުކުރުމަށް އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެނީ. އުމްރާގެ އަޅުކަމަކީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ވަރަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި ވަކި ކަހަލަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ސައޫދީގައިވެސް އެކަން އޮންނަނީ. ގަވާއިދުތަކެއް އެބަހުރި ހެދިފައި. އެހެންވީމަ އެގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު އެދެނީ އުމްރާއަށް ފައިސާ ދައްކަވާ ބޭފުޅުން އެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށްތޯ ތިމަންނަމެން މިފައިސާ ދައްކަނީ އެގޮތަށް ކަށަވަރުކުރަން.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު

މީގެ އިތުރުން އުމްރާގެ ޕެކޭޖް އިސްތިހާރު ކިތަންމެ މޮޅަށް ހަދާފައި އޮތް ނަމަވެސް ޚިދުމަތާއި އަގާއި ނުބައްދަލު ކަމަށް ދީނީ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ. އަލަށް އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދާ މީހަކު ނަމަ ގްރޫޕަކާއެކު ދިޔަ ނަމަވެސް ފަހުން އަމިއްލައަށް އާއިލާތަކުން އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިއުން ބުއްދިވެރިއެވެ. އެއީ އަތުން އެހައި ބޮޑު ހަރަދެއް ނުގޮސް ސަލާމަތްވާނެތީއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ގުރޫޕްތަކުން ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގި ނަމަވެސް ތިބޭ ހޮޓެލްތަކުން ބުކިންގ ހަދާއިރު، ކޮޓަރިއަކަށް 4 ނުވަތަ 5 މީހުންގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައެވެ. އަދި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަންދާއިރު، ގްރޫޕް މީހުންނާ އެއްކޮށް ނަމާދުކޮށް ނިންމާ އެވަގުތަށް ނުކުންނަން ވެސް ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ވަކިން ދިއުމުން އެމީހުންނަށް އެމީހުން ވަގުތުގައި ހަމަޖެހިގެން ނަމާދުކޮށް އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރު ލިބޭނެއެވެ. އަދި ބައެއް އިސްތިހާރު ޕޯސްޓުތަކުގައި ހިލޭ ޒަމްޒަމް ފެންފުޅި ދޭ ކަމަށް ގުރޫޕްތަކުން ބުނާއިރު، އެ ފެންފުޅިއަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ހިލޭ ސައޫދީ ސަރުކާރުން ދޭ ފެންފުޅިއެކެވެ.

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ވަރަށް ގިނަ ގުރޫޕްތަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދީފައެވެ. ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އެކަން ކުރެވޭނެ ގާބިލް، ފައިނޭންޝަން ސްޓޭބަލް، ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި އެމަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯ މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ގުރޫޕްތަކުގެ ތަފްސީލް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައާއި ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވެއެވެ.

ސްކޭމްތައް ގިނަ މިޒަމާނުގައި މޮޅެތި ނަންނަމުގައި ޓުއަރއެއް އިސްތިހާރު ކުރި ނަމަވެސް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެއީ ރަނގަޅު ކުންފުންޏެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ބައެއް ތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހުއްދަ ނުލިބޭ ގްރޫޕްތަކުން އުމްރާގެ ޕެކޭޖްތައް އިސްތިހާރު ކުރަމުންދަނީ ކިހިނެތް ކަމެއް، ކޮން ނަމެއްގައި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަމިއްލަ ޒިންމާ ނުނަގާ ކަމަށްވާނަމަ މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބުމަކީ ދުރުގައި އޮތް ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް