ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2024 | ހޯމަ 11:55
ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
ގޫގްލް މެޕްސް
ޗާގޯސް މައްސަލަ
ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް 241 ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
 
ސިޓީފުޅަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ތުހުމަތުކުރަމުން
 
މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް
 
ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެފައިވަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް

ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީން) ނިންމައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިޤްތިސާދީ ސަރަޙައްދާއި، ޗާގޯސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭ މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްއިން ޗާގޯސްގެ މައްޗަށް ސިޔާދަތީ ބާރު ލިބިގެންވާކަން ރާއްޖެއިން ޤަބޫލުކޮށް، މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ކުރީގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމެވެ.

މި މައްސަަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅުގައި ބެލިބެލުމުގައި ގޯހެއް ނެތުމުން މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިންމައި ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް މި މައްސަަލަ ބެލުމަށް ނެގި ކުޑަ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ބަލާފައިނުވާއިރު، ގޯހެއް އޮތްކަމަށް ނުވަަތަ ނެތްކަމަށް ނިންމާނީ ކިހިނެއްތޯ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.  

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމެކެވެ. އެއީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެކެވެ.

އެ 2 ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެފައިވަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށެވެ.

އެ ސިޓީފުޅުގައި އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ ކަމެއް ނެތްކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ރާއްޖެއިން ހިމަނާފައި ނުވާކަމަށް ބާ ކައުންސިލްގެ ލޯ ރިވިއު ކޮމިޓީ (އެލްއާރްސީ)ން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ސިޓީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބައެއް ގެއްލިގެން ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވެނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަަތަކެއް ކަމަށްވެސް ބާ ކައުންސިލްގެ ލޯ ރިވިއު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހު، ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވީ ޗާގޯސްއާއި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދެއް ފުށުއަރާކަމަށް ބުނެ މޮރިޝަސްއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯރ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްދަނިކޮށެވެ.

އެ ސިޓީފުޅަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ތުހުމަތުކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް