ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 00:21
ނޫސްވެރިން ކުރި އިހުތިޖާޖެއްގެ ތެރެއިން (ފައިލް ފޮޓޯ)
ނޫސްވެރިން ކުރި އިހުތިޖާޖެއްގެ ތެރެއިން (ފައިލް ފޮޓޯ)
އަވަސް
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުން ރާއްޖެ 6 ދަރަޖަ ދަށަށް!
 
2024 ވަނަ އަހަރު 180 ގައުމުގެ ދަރަޖަ ކުރިއިރު ރާއްޖެވަނީ 106 ވަނައަށް ވެއްޓިފައި، 2023 ގައި ރާއްޖެ ވަނީ 100 ވަނައިގައި

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުން ރާއްޖެ 6 ދަރަޖަ ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސް އިން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރު ހާމަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޝާއިއު ކުރާ ރިޕޯޓުގައި 2024 ވަނަ އަހަރު 180 ގައުމުގެ ދަރަޖަ ކުރިއިރު ރާއްޖެވަނީ 106 ވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ. 2023 ގައި ރާއްޖެ ވަނީ 100 ވަނައިގައެވެ.

ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސްގެ ރޭކިންގައި ރާއްޖެއަށް ހުސްވި އަހަރު ދީފައިވާ ސްކޯއަކީ 56.93 އެވެ. މިއަހަރު ލިބިފައިވާ ސްކޯއަކީ 52.36 އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުން ރާއްޖެ ދަށަށް ދިޔައިރު، ސަރުކާރުން ގެންދަނީ މީޑިއާ ތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުންތަން ގެންގުޅެމުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުން ސްޕޮންސަރ ދިނުމުގައި ސީދާ ރައީސް އޮފީހުން އަންގާ މީޑިއާ ތަކަށް ނޫނީ ސްޕޮންސަރ ދިނުން އެ ކުންފުނިތަކަށް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން މައުލޫމާތޯ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިގެންވެސް ގިނަ ފަހަރު ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަމާއި، ޖަވާބެއް ދޭ ފަހަރަކުވެސް އޮއްޓަރު ހުރި މައުލޫމާތެއް އޭގައި ނުހިމެނޭކަން ނޫސްވެރިން އަންނަނީ ފާހާގަ ކުރަމުންނެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އެންމެ ބޮޑު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޯވޭއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އެންމެ ކުޑަ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެރިޓްރިއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެއް ސުވާލުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބާއްވަން ނިންމި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފި
އެއް ސުވާލުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
ރާއްޖެޓީވީއަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ދެމުންއައި ހުރިހާ ސްޕޮންސަރތައް ކަނޑާލައިފި
ސަރުކާރާއި ރައީސަށް ފާޑުކިޔާނަމަ، "ރަނޑު ނުވެ" އެކަން ކުރުމަށް އެދިއްޖެ
އާ މަޖިލިހާއެކު މީޑިއާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ، މިހާރު ވަނީ މީޑިއާތަކުގެ އޮފީސްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ހަމަޖެހިފައި: ނައިބު ރައީސް
ނޫސްވެރިންނަށް ރައީސް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދަވާދެއްވާނެތަ؟
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
ދޮގާއި ތެދު ހިމެނޭހެން މަޢުލޫމާތު އޮހެމުންދާ މި ޒަމާނުގައި، ލިބޭ ކޮންމެ ޚަބަރަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނަވާ: ރައީސް