ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 13:18
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެމްޑީޕީ
ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެމްޑީޕީއިން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނީސް: މެންބަރު އާޒިމް
 
ބައެއް ގޮނޑިތައް ގެއްލިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ވޯޓަކުން
 
އެމްޑީޕީއާއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވީކަމުގައި ވިދާޅުވި
 
މެޗު ނިމުމުން ބޮޑަށް ކަންތައްތައް ކުރަންވީ ގޮތް އެނގޭ

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ގުޅިގެން 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނީސް ކަމުގައި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ، 20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަތައް ދެއްކިދާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މެޗު ނިމުމުން ބޮޑަށް ކަންތައްތައް ކުރަންވީ ގޮތް އެނގޭތީ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއާއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި ނަމަވެސް، އެކަން ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވީ ކަމަށެވެ. އަދި އެކުގައި ދެޕާޓީން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަ މާލެސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރެއިން ވެސް ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ނެގޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބައެއް ގޮނޑިތައް ގެއްލިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ވޯޓަކުން ކަމުގައި އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ވާނެ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި. ތި ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮށް ދިޔަ ކަމަށްވަނީނަމަ މިއަދު ފުޓް ބޯޅަ މެޗު ނިންމާފައި ނިމުމަށްފަހު މިއެނގެނީ ދެން ހަދަންވީ ގޮތް. ބޮޑަށް. އޭރުން ކިޔާނެ އެންމެން ވެސް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކިޔާނެ ބަލަން އިންނަ ސަރޕޯޓާސް ވެސް ބުނާނެ އޭނާ މިތަނުން ބަދަލުކޮށްލިނަމަ މިތަނުން ސަބްސިޓިއުޓަށް އެރުވިނަމަ ނަމަ ބައިވަރު ދެއްކިދާނެ ތެދެއްތޯ. މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން ކިޔާނެ މިހެން ހެދިނަމަ ތިވިދާޅުވިހެން އެއްކޮށް ނުކުތްނަމަ އެމަސައްކަތް ވެސް ކުރެވޭތޯ ބެލިން. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެޕާޓީ އެއްކޮށް ތިބިނަމަ އެނގޭތޯ. މިއީ އެކައްޗެއް ތާ ތެދެއްތޯ. އެއްކޮށް ތިބި ނަމަ ވަރަށް ބޮޑު ނަތީޖާއަށް ތަފާތުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެނގޭތޯ. ހަމައެކަނި މާލެއެއް ނޫން. އަތޮޅުތަކުގެ ދާއިރާތަކުން ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑި ނެގުނީސް އޭރުން.
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދެ ޕާޓީން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އުންމީދެއް ކަމަށެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރަޓްސްއަށް އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވެއެވެ. އަދި އެމްޑީޕިއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ 12 ގޮނޑިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި