ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 15:31
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024ގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024ގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
20 ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: އީސީ
 
ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް ރަނގަޅު
 
މި އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުންނާއި، ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވޭ
 
ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކުރިމަތިނުވޭ

20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެއެމްވީއަށް އީސީގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، 20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށާއި، ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް ވެސް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ މި އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުންނާއި ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ހަސަން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަހުގެ 28ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ވެސް ކުރިން ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ޓާންއައުޓަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ހަސަން ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުތަަކުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ނިސްބަތަށް މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށާއި، ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ނުކުމެފައިވަނީ އެ ހައްގު ލިބޭ އެންމެ 75 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 284،663 މީހުންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވޯޓުލާފައިވަނީ 215,860 މީހުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަސަން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓާސް ޓާންއައުޓު އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވޯޓިންގ ޕްރޮސެސް މިހާރަށް ވުރެ ފަސޭހަ ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަސަން ވިދާޅުވީ އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް ދަށް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދިރާސާއެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލާން އެހައި ފޫހިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ މިމައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ފަހުން އިންތިޚާބެއް ނެތި ދެއަހަރު ދުވަސް ލިބިގެންދާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މި ދިރާސާ ހެދުމަށް މަސައްކަތްތައް ފަށާނެ ކަމަށާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
މިއަދު މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް، ތަޅުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 10 މެންބަރުން
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދޭން ރޮޒެއިނާ އެދިވަޑައިގެންފި
ފަތުރުވެރިންނަށް 'ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ އޮން އެރައިވަލް' ދޭން ގޮވާލާ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
މެއި 6ގައި ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފި