ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 11:15
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަނީ
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
 
އުންމީދުކުރައްވަނީ ރަނގަޅު އަގްލަބިއްޔަތެއް އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންދިޔުންކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވި

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންދާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވޯޓުލައްވާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށެވެ. ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. ރައީސް ޞާލިހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި ސިޓީތަކާއި ކުދިރަށްތަކުންވެސް އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދުކުރައްވަނީ ރަނގަޅު އަގްލަބިއްޔަތެއް އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންދިޔުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާން ވީހާވެސް އަވަހަށް ނުކުތުމަށް އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ދިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ބިރު ދެއްކުމާއި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާކަމަށެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދިޔަތަން ފެނިގެންދިޔަކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޭނުން އިންތިހާއަށް ކުރަމުންދިޔަތަން ފެނިގެންދިޔަކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި 368 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރަމުން ދަނީ އެމްޑީޕީންނެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ޖަހާފައި ހުރި ކެމްޕެއިން ކެންވަސްތައް ނަގަން އެދިއްޖެ
ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެމްޑީޕީއިން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނީސް: މެންބަރު އާޒިމް