ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 10:45
ދިއްދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
ދިއްދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ
ދިއްދޫގައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުން
ދިއްދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
މިމަޝްރޫއަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތާއި، ހޭދަވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ހާމަކޮށްފައިނުވޭ
 
ހިއްކާ ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ހިމެނޭ
 
މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދިއްދޫއިން 71.8 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ

ހއ.ދިއްދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިސްމާއީލް ހަމީދު އެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާދު އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމާއި ހިއްކާ ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދިއްދޫއިން 71.8 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެއެވެ.

މިމަޝްރޫއަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތާއި، ހޭދަވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދިއްދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ށ. ބިލެތްފަހި އަދި ތ. ވިލުފުށީ އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ވެސް ވަނީ އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި ތ.ގުރައިދޫ، ށ.ކޮމަންޑޫ، އަދި ށ.މިލަންދޫ އެއަޕޯޓްގެ މަޝްރޫއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ވެސް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް