ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 19:17
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު އާއި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު އާއި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން
ރައީސް ޞާލިޙު ރައީސް މުއިއްޒު އަށް ފާޑު ވިދާޅުވުން
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
 
ސަރުކާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ނޭނގޭކަމަށާއި އެއީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި
 
ރައްޔިތުން ސަރުކާރުގެ މަޅީގައި ޖެހިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވި
 
ސަރުކާރާއި އެއްކޮޅަށް ދޭ ވޯޓަކީ އެއީ ތަރައްޤީ އާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިފަކުރައްވާފަ

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެންވައިޒަރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު މި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ބޭއްވި މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން ހިނގާލުމުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ހޭލާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ކުރައްވާ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލެއްވުމާއި މަކަރުހެއްދެވުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ނިމުމުން، ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭން ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަަމަށާއި އެއަށް ފަހު ޖެހިގެން އޮތް 5 އަހަރަށް ވެރިކަމަށް ހޮވާދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ކަންކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ބުނާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެ މަޅީގައި ޖެހިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ނޭނގޭކަމަށާއި އެއީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޯޓުލާ ދުވަހު ނުކުމެ މި އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އިންތިޚާބު ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ އަށް ކާމިޔާބުވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަރުކާރާއި އެއްކޮޅަށް ދޭ ވޯޓަކީ އެއީ ތަރައްޤީ އާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ކެމްޕެއިން އަށް އެތައް ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެނިވަޑައިގެންނެވީ މާޔޫސްކަން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ފުއްދަވަމުން ނުގެންދަވާތީ އެކަމާއި މެދު އާއްމުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އަޑު އުފުލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީ އިން އަނެއްކާވެސް ނުކުމެ އޮތީ ރާއްޖެ ހަމަމަގަށް އަޅުވާ އާއްމުންގެ އަޑު އިއްވުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމާއި އެކު މި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިޙާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ،

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި
ކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް، އެހެންބަޔަކު އެކަން ނުކުރާނެ - ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
އޭޑީބީން އަލަށް ހޯދި ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވާ 70 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި ހުރި ފައިސާ
ރައީސް ސާލިހު ރައީސް މުއިއްޒަށް - އެސްޑީއެފްގައި ހުންނަ ފައިސާއަކީ މޭޒުމަތީގައި ބަރިބަރިޖަހާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫން