ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 18:02
ވ އާރަށު މައްސަލައިގެ ޙުކުމް
ވ އާރަށު މައްސަލައިގެ ޙުކުމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ އާރަށު މައްސަލަ
ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރިކަމަށް ޔާމީނަށް ކުރި ޙުކުމްވެސް ބާތިލު، މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި
 
ދައުލަތާއި ދިފާއަށްވެސް ދަށު ކޯޓުގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ގެއްލިފައި
 
މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތުގެ ސާފު ޖަވާބެއް ގާޒީ ދެއްވާފައިނުވާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ ވިދާޅުވި
 
ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ޙުކުމް ހައިކޯޓުން ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައި

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ރިޝްވަތު ނެގި މައްސަލައިގައި އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގެ އަޑުއެހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ޙުކުމް ހައިކޯޓުން ވަނީބާތިލުކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު ދެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ޔާމީނަށް ސާބިތުވެފައިވާ ޙުކުމުގެ ބައެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 14 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގުނާފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއެކެވެ.

ދަށު ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔައިރު މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދައުލަތާއި ދިފާއަށްވެސް ދެއްވާފައެވެ. އަދި 15 ދުވަސް ގުނާނީ މާނަ ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގެ ދަށުންކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅުއްވާފައިނުވާކަން ބަޔާން ކުރައްވައި، އެ ހުށައެޅުންތައް ބަަލައިނުގެންނެވުމަށް ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ ވިދާޅުވީ، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދެއްވި މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ދިފާއުން ސުވާލު ކުރުމުން ގާޒީ އޭރު ސާފު ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް އެ ސުވާލު ކުރުމުންވެސް، މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތުގެ ސާފު ޖަވާބެއް ގާޒީ ދެއްވާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ދަށު ކޯޓުން ފަހުން އަމަލުކުރި ގޮތުން އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ޔާމީނަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، ދަށު ކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދައުލަތާއި ދިފާއަށްވެސް އޮޅުން އަރާފައިވާކަން މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހިނގާފައިވާގޮތުން އެނގިގެންދާކަމަށެވެ. އަދުލުވެރި ޝަރީއަތެއް ކުރިއަށް ދިޔަކަމަށް ބެލެވޭނީ ޝަރީއަތުގެ އިޖުރާއަތުތަކަށް ދެފުއް ފެންނަ ގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްގެންކަމަށްވެސް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 5 އަދި 6 ވަނަ ނުކުތާ ބިނާވެފައިވަނީ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އައު ހެކިތައް ބަލައިގެންފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެކެވެ. އެ ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން މިހާރު ވަނީ ގޮތް ނިންމައި، ދައުލަތުގެ "ސަޕްރައިޒް" ހެކިތައް ބަލައިގަތުމަށް ދަށު ކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ކަނޑަައަޅާފައެވެ. އެއީ ޔޫސުފް ނައީމްގެ ބައިގައި ކުރި ޙުކުމުގައެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އިއްވާފައިވާ ޙުކުމާއި، ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ތަފާތު ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފަށްވެސް އޭގެ އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހުށަހަޅާފައިއެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުން އެ ނުކުތާގައި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ގިނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ޔާމީނުގެ މައިގަނޑު ޖަދަލަކީވެސް އެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނެތުމުން، ބޭއިންސާފު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ ވިދާޅުވީ، ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ފުރުސަތު ދެވި، އަލުން އެކަންކަން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމެވުމަށް ބާކީ ތިއްބެވި ދެ ފަނޑިޔާރުންވެސް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވާފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ މި ގަޒިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެ، އެކަންކަމާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ތަހުވީލު ކުރުމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު ހަސަން ޝަފީއު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒާ ޚުޒައިފާ މުހައްމަދު އަދި އަލްއުސްތާޒު މުހައްމަދު ސަލީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް