ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 18:07
މީކާއިލް ނަސީމް
މީކާއިލް ނަސީމް
މަޖިލިސް
މި ސަރުކާރުން ފޮރިން ޕޮލިސީ ފުނޑާލުން
ވަކި ދެ ފަރުދަކު ހިމާޔަތްކުރަން ފޮރިން ޕޮލިސީ ފުނޑާލުމުން އެނގެނީ ރައީސްގެ ނާޤާބިލްކަން: މީކާއިލް
 
ސިޔާސީ މަޤާމެއް އިތުރުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ދައްކާ ވާހަކަ އާއި އަމަލާއި ދިމާ ނުވާ ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވި

ވަކި ދެ ފަރުދަކު ހިމާޔަތްކުރަން ފޮރިން ޕޮލިސީ ފުނޑާލުމުން އެނގެނީ ރައީސްގެ ނާޤާބިލްކަން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މީކާއިލް ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ވަރަށް ބަލިކަށި ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

މީކާއިލް ވަނީ ސަރުކާރުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން އިންޑިއާ އަށް ޖެއްސުން ކުރާ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކެވުމުން އެ ވާހަކަ ހިމާޔަތްކުރުން ރައީސަށް މުހިންމުވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި ދެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ހިމާޔަތްކުރަން ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ޤައުމުގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ހަލާކުކޮށްލާފައި ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި ގޮތަށް އިންޑިއާ އާއި ޖެހިގަންނަ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ފަހު ފުށާއި ހަނޑޫ ފަދަ ތަކެތި ގެންނަން އިންޑިއާ އަށް ބަރޯސާ ނުވާނެ ކަަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެެވެ. އަދި ތުރުކީ އިން އެ ތަކެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަން އެހެން ނުހިނގާ ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ތުރުކީ އަށް ކުރި ދަތުރަކީ ވެސް މަންފާ އެއް ނެތް ދަތުރެއް ކަމަށް މީކާއިލް ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅެއް ނޫންތޯ ހެއްދެވީ؟ ތުރުކީ އިން މި ތަކެތި ގެނެވޭނެ ވާހަކަ އާއި ލިބޭނެ ވާހަކަ. ކޮބާތޯ އެ ޥާހަކަ؟ އިންޑިއާގައި އެދެން ޖެހުނީ އަނެއްކާވެސް . އެހެންވީމަ މި ކަހަލަ ދޮގު ނުހައްދަވަންވީ އެހެންވެ. ޔޫރަޕުން ބޭސް ގެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ކޮބާތޯ އެ ބޭސްތައް ؟ އެ ވާހަކަ ވެސް ނުދައްކަވާ
މީކާއިލް

މީކާއިލް ވަނީ ޑރ.މުއިއްޒު އަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އިގްތިޞާދީ ހާލަތު ގޯސްކަމަށް ސިފަކުރެއްވުމަށް ފަހު އެތައް ސިޔާސީ މަޤާމެއް އިތުރުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ދައްކާ ވާހަކަ އާއި އަމަލާއި ދިމާ ނުވާ ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުން ލާޒިމްވާ ބިލު ތަސްދީގުނުކުރެއްވުމުން އެނގެނީ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގެ ނެތްކަން - މީކާއީލް
ޕީއެންސީގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރާ ވައްޓަފާޅިއަކީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ޚިލާފު ވައްޓަފާޅިއެއް: މީކާއިލް
މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ކޮށްދެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް - މީކާއީލް
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
މިސަރުކާރުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޭރިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން: މެންބަރު މީކާއީލް
ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ އަވަހަށް ލިބޭގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި
ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް އިންޑިއާ އަށް ފާޑުކީ މައްސަލަ އާއި މެދު ސުވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ޒަމީރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ