ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 18:58
ތެހެރާނުން ދައްކާލި ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްގެ ހޯޑިންގްތައް -- ފޮޓޯ: މުސްލިމްމިރާ
ތެހެރާނުން ދައްކާލި ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްގެ ހޯޑިންގްތައް -- ފޮޓޯ: މުސްލިމްމިރާ
އިރާނުގެ އަސްކަރީ ޤާބިލްކަން
އިސްރާއީލަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާގައި ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކުރިން: އީރާން
 
މި ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަކީ އީރާނުގެ އަސްކަރީ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހުނަރު އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

އީރާނުން ސީދާ އިސްރާއީލަށް ވައިގެ މަގުން ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާއަށް ފަހު، އިސްރާއިލުން އެހަމަލާގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމަށް ގިނަބަޔަކު ބުނަމުންދަނިކޮށް، އިސްރާއީލްގެ އެންމެ ޒަމާނީ ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމުތަކަށް ވެސް މަތަނުކުރެވޭނެ، ބޭނުންކޮންމެ އަމާޒަކަށް ހަމަލާދެވޭނެ ގާބިލްކަން ހުރި ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްތަކެއް ވެސް އިސްރާއީލަށް ދިން ހަމަލާގައި އީރާނުން ބޭނުންކުރި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިވާހަކަ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވަނީ އިސްރާއީލަށް ދިން ހަމަލާގެ ކުރިން ތެހެރާނުގެ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގައި ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްގެ ހޯޑިންގްތައް ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް އާއްމު ކުރުމާއެކުގައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޮނުވާލާ ކޮންމެ ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލަކީ އެގައުމުގެ ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމުތަކުން އެއްކިބާވެ، އެ ގައުމުގެ އަމާޒުތަކަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހަމަލާދޭ މިސައިލެކެވެ. އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ ނިއުސް އެޖެންސީ، ޕްރެސް ޓީވީން މި މައުލޫމާތުތައް އާންމުކޮށްފައި މިވަނީ ވައިގެ މަގުން އިސްރާއީލަށް ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާއަށް އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

މަސްދަރުތަކާ ހަވާލާދީ ޕްރެސް ޓީވީން ބުނީ އީރާނުގެ އެއްވެސް ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލެއް އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިން ހުއްޓުވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ސުވާލު އުފެދިފައިވާ އަދި އީރާނުން އެބުނާ ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްތަކަށް ދީފައިވާ ނަންތައް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އީރާނަކީ ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލް އުފެއްދުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހުރި މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެއް ކަމަށާއި، އެ މިސައިލު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދަތުރުކުރާއިރު އަމާޒުތަކަށް އެފަދަ މިސައިލުން ހަމަލާ ދެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީރާނުން ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުފައްދަމުން ދާއިރު، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ބޮޑުވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަސްކަރީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ދިފާއީ މާހިރުންގެ ސަމާލުކަން ވަނީ އީރާނަށް ލިބިފައެވެ. ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްތަކަކީ އެ މިސައިލްތަކުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ސްޕީޑާއި މެނުވަރޭބިލިޓީގެ ސަބަބުން އަޑުގެ ފަސް ގުނަ ބާރުމިނުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ މިސައިލްތަކެކެވެ. މި އާދަޔާ ހިލާފު ސްޕީޑާއި ހަރުދަނާކަމުގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދިފާއީ އާދަޔާ ހިލާފު ފިޔަވަޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންޓަސެޕްޓް ކުރަން އެމީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.

ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކުރުމަކީ އީރާނުގެ އަސްކަރީ ޤާބިލުކަމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އަދި މިސައިލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން އީރާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހުނަރު އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މި ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އީރާނުން ވަނީ އެގައުމުގެ ވާދަވެރިން ހަރަކާތްތެރިވާ ޒަމާނީ ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމުތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ދައްކުވައިދީފައެވެ.

އީރާނުން އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ދިން ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލް ހަމަލާތަކުގެ ކާމިޔާބީން ދޭހަކޮށްދެނީ ޒަމާނީ ހަނގުރާމައިގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސިފަތަކެވެ. ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްތައް އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަން އީރާނަށް ލިބިފައިވާއިރު، ސްޓްރެޓެޖިކް އެޑްވާންޓޭޖެއް ލިބި، މި ސަރަޙައްދުގައި އެޤައުމުގެ ޑިޓެރަންސް ޤާބިލުކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

އީރާނުގެ ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްތަކުން ވައިގެ ދިފާއީ ވަރުގަދަ ނިޒާމުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް، އެ މިސައިލްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާދިނުމުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ހަރުދަނާކަމާއި ކުޅަދަނާކަމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދީ އަދި ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ސިނާރިއޯތަކުގައި ހައިޕަސޮނިކް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކާމިޔާބު ބޭނުން ހިފުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޑައިނަމިކްސްއަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑު ބަދަލެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިނޮވޭޝަނާއި މޮޅުކަމުގެ މުހިންމުކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ.

އިސްރާއީލާ އެކު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އީރާނުން ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލް ތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރާނެ އަސަރުތަކަކީ ދުރުރާސްތާ ގިނަ ގުނަ އަސަރުތަކެއް ކުރާނޭ ކަމެކެވެ. އަސްކަރީ ގޮތުން ވަގުތުން ކުރާ އަސަރުފިޔަވައި، މި ތަރައްޤީގެ ސަބަބުން ސަރަޙައްދީ ސަލާމަތާއި ހަމަޖެހުމަށް ވަރަށް ފުޅާ ސްޓްރެޓެޖިކް އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. އީރާނުން ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުފެއްދުމުން މި ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އޮތް ބާރުގެ ބެލެންސަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ، މުސްތަގުބަލުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ކެލްކިއުލަސް އަށް ބަދަލު ތަކެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން އީރާނުން ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލް ތައް ބޭނުންކުރުމުން ސަރަހައްދީ ސަލާމަތީ މައިދާނަށް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ އަދި ކޮމްޕްލިކޭޝަންގެ އާ ސިފައެއް ތައާރަފްވެގެންދެއެވެ. މި ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތަކުގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމުތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ޤާބިލުކަން މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ދިފާޢީ ޤާބިލުކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެ، ސަމާލުކަން އިތުރުކޮށް، އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޒަމާނީ ހަނގުރާމައިގައި އިންގިލާބީ ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްތައް އުފެދުމަކީ އަސްކަރީ ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި ޤާބިލުކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އުފެއްދުމާއި އެޑަޕްޓޭޝަންގެ މުހިންމުކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ހައިޕަސޮނިކް ހަތިޔާރުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވަމުންދާ ނުރައްކަލަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ދިފާއީ ސިފަތައް އަލުން އެސެސްކޮށް، ކައުންޓާމޭސަރ އުފެއްދުމަށް އިންވެސްޓްކުރަން މިހާރު ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

މި ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަކީ އީރާނުގެ އަސްކަރީ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހުނަރު އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
17%
0%
0%
67%
17%
ކޮމެންޓް