ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 12:54
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް
މިސަރުކާރުން ލޯނު ނުނަގާ ކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު، މިހާރު ވެސް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް އިޝޫކޮށްފައިވޭ: ރައީސް ސާލިހު
 
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ލިމިޓެއްނެތި ދަނީ ނަގަމުން
 
ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑު
 
ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓެއް އެބައޮތް

މިސަރުކާރުން ލޯނު ނުނަގާ ކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު، މިހާރު ވެސް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް އިޝޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބެލަންސްއާ ގުޅޭގޮތުން މިސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައި، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިސަރުކާރަށް ތިން މަސްވެގެން ދިޔައިރު، ސަރޕްލަސް ފައިދާ ގޮތުގައި 133 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިން މަސް ދުވަހާއި އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ލިމިޓެއްނެތި ނަގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް މިދައްކަވަނީ. ވިދާޅުވި ތިން މަސް ދުވަސް ހަމަވިއިރުގައި ސަރޕްލަސް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ސަތޭކަ ތެއްތިރީސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހުންނާނޭ. މިވެސް ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް. މިދައްކަނީ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސެއްގެ ވާހަކަ. އޯވަރޯލް ބެލެންސް މިއަދު ވެސް ބަލާއިރު ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓެއް އެބައޮތް. މިފަދަ އޮޅުވާލުންތައް އޮޅުވާލަމުން މިގެންދަނީ. ލޯނެއް ނުނަގަމޭ ވިދާޅުވަނީ. ބަލާއިރުގައި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޓީބިލް އެބައޮތް އިޝޫކޮށްފައި. ފައިސާ ނަގާފައި. މިއީ ލޯނެއް ނޫންތޯ. މިކަހަލަ އެތައް އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލަމުން އެ ގެންދަނީ. ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވަމުން މިދަނީ. މިދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާޗުގެ ނިޔަލަށް އަދި މުޅިއަކުން މިދިޔަ ހަފްތާގެ މާލީ ހިސާބުތަކެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަގީން ނުވެސް ކުރާނެ. މި އިންތިޚާބު ނުނިމެނީސް. ލިބެންހުރި މައުލޫމާތުތަކުން ހަމައެކަނި މުސާރައަށް އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިން މަސް ދުވަހަށްވުރެ 450 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހަރަދުކޮށްފައިވޭ. އެހެންވާނީ. ހެސްކިޔާމަ މިނިސްޓްރީތަކަށް މުވައްޒަފުން ނަގަމުން އެދަނީ. އަޅުގަނޑު ކުރީރެއެއްގައި ވެސް ދެންނެވިހެން ކޮރިޑޯގައި އެ ތިބެނީ ކިޔުގައި ޖެހިގެން. މޭޒުން ތަންކޮޅެއް ހޯދަންވެގެން.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން މިހާރު ވެސް 1500 ވުރެ ގިނަ ސިޔާސީ މަގާމުތައް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ ހުރިހާ ބުރައެއް އަންނަނީ ބަޖެޓަށް ކަމަށެވެ. އަދި ބަޖެޓަށް ބުރަވުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުން ފައިސާ ނަގައިގެން އެ ފައިސާއިން މުސާރަ ދެމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި